Баримт бичиг

Дундговь аймгийн Стратеги төлөвлөгөө /2021-2024 он/

Төрийн албаны тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1-т “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч хууль тогтоомжид нийцүүлэн харьяа байгууллагын дөрвөн жилийн стартеги төлөвлөгөөг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулна”, 53.2-т “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол стратеги төлөвлөгөөг боловруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журмыг төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар батална” гэж заасны дагуу Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 216 дугаар тогтоолоор “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам”, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Стартеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал”-ын дагуу “Дундговь аймгийн стратеги төлөвлөгөө”-г боловсрууллаа.

Дундговь аймгийн Стратеги төлөвлөгөө /2021-2024 он/ татаж авах

Их уншсан

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны төлөвлөгөө

Дундговь аймгийн Стратеги төлөвлөгөө /2021-2024 он/

АЙМГИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2023 ОН

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ