Аймгийн тухай


ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2022 ОН

ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНДЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ
Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт Дэлгэрэнгүй
1 2023 оны 1 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
2 2023 оны 2 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
3 2023 оны 3 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
42023 оны 4 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
5 2023 оны 5 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
6 2023 оны 6 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
7 2023 оны 7 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
8 2023 оны 8 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
9 2023 оны 9 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх