Аймгийн тухай

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ НЭГЖ:  15 СУМ, 68 БАГТАЙ.