Баримт бичиг

Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭР, БУСАД ЭРХ ЗҮЙН АКТ


д/д Баримт бичгийн нэр Баримт бичгийн шийдвэр Баталсан огноо Баталсан   байгууллага
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2 “Төр, засгийн шугамаар гадаад, дотоодын зочин төлөөлөгчдөд хүндэтгэлийн зоог барих, хүлээн авалт хийх зардлын норматив”, “Бэлэг дурсгалын зүйл гардуулах, хүлээн авах, тайлагнах, зарцуулах журам” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 1999.11.24 Дугаар 198 Монгол Улсын Засгийн газар
3 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 1999.10.13 Дугаар 164 Монгол Улсын Засгийн газар
4 Хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2001.11.03 Дугаар 256 Монгол Улсын Засгийн газар
5 Жагсаалтад нэмэлт оруулах тухай (Ургамлын үр, үрслэг, суулгац, амьтан, түүний үр, хөврөл үр, түүхий мах, дайвар бүтээгдэхүүн болон бичил биетний өсгөвөр, эмгэгт материалын дээжийг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтуудын)  Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2003.07.15 Дугаар 173 Монгол Улсын Засгийн газар
6 Иргэдийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэхтэй холбоотой зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2005.04.01 Дугаар 67 Монгол Улсын Засгийн газар
7 “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах журам  Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2007.08.01 Дугаар 190 Монгол Улсын Засгийн газар
8 “Албадлагын арга хэмжээ авсантай холбоотой хураан авсан хөрөнгө, орлого, эд зүйл, хэрэгслээс хохирол нөхөн төлүүлэх, улсын орлого болгох, устгах журам” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2007.07.04 Дугаар 195 Монгол Улсын Засгийн газар
9 Угийн бичиг хөтлөх журам Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2007. 10.03 Дугаар 257 Монгол Улсын Засгийн газар
10 Төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах тухай Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол 2008.03.12 Дугаар 93 Монгол Улсын Засгийн газар
11 Ургамалын хорио цээр тогтоосон үед баримтлах журам Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2008.05.28 Дугаар 190 Монгол Улсын Засгийн газар
12 Байгаль орчны мэдээллийн санг бүрдүүлэх, боловсруулах, түгээх, ашиглах, хадгалах хамгаалах журам”, “Байгаль орчны мэдээллийн сангийн эх мэдээний дэлгэрэнгүй жагсаалт” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2010.04.07 Дугаар 85 Монгол Улсын Засгийн газар
13 “Олборлох үйлдвэрийн ил тод байдлын санаачилгын тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2010.07.14 Дугаар 190 Монгол Улсын Засгийн газар 
14 Цэргийн албан хаагчид нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2011.02.09 Дугаар 38 Монгол Улсын Засгийн газар
15 Усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2011.10.26 Дугаар 302 Монгол Улсын Засгийн газар
16 Аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2011.11.09 Дугаар 311 Монгол Улсын Засгийн газар 
17 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж олгох журам Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол 2012.05.30 Дугаар 185 Монгол Улсын Засгийн газар
18 Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2012.06.13 Дугаар 200 Монгол Улсын Засгийн газар
19 “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай “ Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2012.07.04 Дугаар 222 Монгол Улсын Засгийн газар 
20 “Агнуур зохион байгуулалтын мэргэжлийн байгууллагын ажиллах журам”, “Ховор амьтан агнах, барих тусгай зөвшөөрөл олгох журам” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2013.03.16 Дугаар 93 Монгол Улсын Засгийн газар
21 Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2013.05.11 Дугаар 169 Монгол улсын Засгийн газар
22 “Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих журам” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2013.05.25 Дугаар 191 Монгол Улсын Засгийн газар 
23 Сумдын хөгжлийн загвар болон түүнд хамаарах нэг маягийн загвар зургийн жагсаалт батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2013.06.12 Дугаар 226 Монгол Улсын Засгийн газар
24 Журам шинэчлэн батлах тухай (“Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох  журам”) Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2013.11.30 Дугаар 394 Монгол Улсын Засгийн газар
25 Цөм сүргийн үржлийн аж ахуйн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2013.12.21 Дугаар 420 Монгол Улсын Засгийн газар
26 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам  Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2014.02.14 Дугаар 43 Монгол Улсын Засгийн газар
27 Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2014.05.10 № 147 Монгол Улсын Засгийн газар
28 Сумдын хөгжлийн индекс тооцох аргачлал батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2014.07.28 Дугаар 242 Монгол Улсын Засгийн газар
29 Санхүүгийн албаны зохион байгуулалт, чиг үүрэг, орон тооны жишиг норматив Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол 2014.10.14 Дугаар 326 Монгол Улсын Засгийн газар
30 Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2015.01.26 Дугаар 24  Монгол Улсын Засгийн газар
31 Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай  зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам, Гэрээний загвар Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2015.03.30 Дугаар 120 Монгол Улсын Засгийн газар

Будад эрх зүйн актын дэлгэрэ