Баримт бичиг


Аудитын дүгнэлт, зөвлөмж Дэлгэрэнгүй
1 “Улсын төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан үзэх
2 “Орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан үзэх
3 2022 он орон нутгийн хөгжлийн сангийн худалдан авах ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн аудитын албан шаардлага, зөвлөмж  үзэх