Баримт бичигБодлогын бичиг баримт Дэлгэрэнгүй
1

“Алсын хараа -2050” монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого

үзэх
2 Монгол улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл үзэх
3

Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөө

үзэх
3

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

үзэх
4 Дундговь аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл үзэх
5 Дундговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр үзэх
6Дундговь аймгийн стратеги төлөвлөгөө /2021-2024/үзэх
7Дундговь аймгийн 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөүзэх
8Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөүзэх 

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР