Баримт бичиг

"Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв" төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 2 удаа сургалт зохион байгууллаа.

2022 онд Худалдан авах ажиллагааны /А3/ сертифкаттай иргэдийн нөөц бүрдүүлэх сургалтыг “Худалдан авах ажиллагааны хөгжлийн төв” төрийн бус байгууллага болон "Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв" төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 2 удаа сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтуудаар 69 хүн тэнцэж үнэлгээний хороонд томилогдон ажиллаж байна.

Худалдан авах ажиллагааны /А3/ сертифкаттай А3 сертификат эзэмшигчийн  иргэдийн тоо  2 удаагийн сургалт зохион байгуулснаар 2022 оны жилийн сарын байдлаар  аймгийн хэмжээнд 256 иргэн болгож нэмэгдүүлээд байна.