Баримт бичиг

Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн төрийн албан хаагч нарт эрх зүйн сургалт зохион байгуулав.

Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн албан хаагч нарт Авлига, авлигын шалтгаан нөхцөл сэдвээр эрх зүйн сургалт зохион байгуулж, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх кейс files/editor/20240331100322Стандарт хэмжил зүйн сургалтын тайлан.pdfажиллуулав.