Баримт бичиг

Политехникийн коллежийн албан хаагч нарт авлигын эсрэг эрх зүйн сургалтыг зохион байгуулав.


Авлига, авлигын шалтгаан нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам сэдвээр Политехникийн коллежийн албан хаагч нарт эрх зүйн сургалт зохион байгуулан, албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалтаар кейс ажиллуулан "Авлигын эсрэг нэгдье" уриалгад нэгдүүллээ.files/editor/20240320150313Политехник сургалтын тайлан.pdf