Баримт бичиг

Эрх зүйн сургалт зохион байгуулав.

Баянжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь сэдвээр эрх зүйн сургалт зохион байгуулав.files/editor/20231002111025Баянжаргалан сумын төрийн албан хаагчдын сургалтын тайлан.pdf