Баримт бичиг

Шинэчлэн батлагдсан Хөдөлмөрийн тухай хуулиар хөдөлмөрийн гэрээний загвар бэлтгэв.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ

2022 оны ..-р сарын...-ний өдөр                                           Дугаар ... Мандалговь хот

Энэхүү хөдөлмөрийн гэрээг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1, 50 дугаар зүйлийн 50.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн нэг талаас “...................................”, түүнийг төлөөлж (цаашид “Ажил олгогч” гэх), нөгөө талаас ....................... Регистрийн дугаартай ................... ургийн .................. овогтой .................... -ийн ................... нар (цаашид “Ажилтан” гэх) ( хамтад нь “Талууд” гэнэ) гэх нар 2022 оны .... дүгээр сарын ... -ний өдрөөс ажил үүргээ гүйцэтгэн хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг эхлүүлэхээр харилцан тохиролцож энэхүү Хөдөлмөрийн гэрээг байгуулав.


Хөдөлмөрийн гэрээг татаж авах