Баримт бичиг

Туслах малчинтай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ

Туслах малчинтай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ (ХНХСайдын 2022 оны А/55 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт)

Хөдөлмөрийн гэрээг татаж авах