Луус сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


1 Төсвийн байгууллагын 2023 оны батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал Дэлгэрэнгүй
2 Төсвийн байгууллагын 2024 оны төсвийн төсөл Дэлгэрэнгүй