Луус сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ЛУУС СУМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ


Монгол Улсын үндсэн хууль

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль

Хөдөлмөрийн тухай хууль 

Монгол Улсын Төсвийн тухай хууль

Нийгмийн даатгалын тухай хууль

Төрийн болон Орон нутгийн Өмчийн тухай хууль

Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм,эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль

Боловсролын тухай хууль

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

Хүүхэд хамгааллын тухай хууль

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц

Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль

Эрүүл ахуйн тухай хууль

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байлдын тухай хууль

Байгалийн ургамлын тухай хууль 

Ургамал хамгааллын тухай хууль

Газрын тухай хууль

Эрүүл мэндийн тухай хууль

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татварын тухай хууль

Агаарын бохирдолын төлбөрийн тухай хууль

Автотээврийн тухай хууль

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байлдын тухай хууль

Хүүхэд хамгаалалын тухай хууль

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Архидан сонтуурахтай тэцэх тухай хууль

Монгол Улсын төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

Хөдөлмөрийн аюулгүй эайдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

Ахмад настны тухай хууль

Архив, Албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль

Цэргийн албаны тухай хууль

Төрийн болон орон нутгий өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль