Луус сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦАГЧ БОЛОН ЗАХИАЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮСЭЛТЭЭР ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭДИЙГ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛ, АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗААВАРЧИЛГААГААР ХАНГАСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ