Луус сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

/Засгийн газрын 2021 оны 218 дугаар тогтооол/

Журмыг татж үзнэ үү

АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ