Луус сум

Дундговь аймаг

Мэдээ

Дундговь Луус суманд шинэ хөдөө төслөөс трактор нийлүүллээ