Шилэн төсөв

Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, хяналт шалгалтын тайлан - 2024 он

Хяналт шалгалт, зөвлөмж, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ Тайлант он Дэлгэрэнгүй
1 Санхүүгийн тайлан 2023 үзэх
2 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, зөвлөмж 2023 үзэх
3 Санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан 2023
4Санхүүгийн тайланд хийсэн хяналт шалгалт, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан 2023

Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, хяналт шалгалтын тайлан - 2023 он


Хяналт шалгалт, зөвлөмж, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ Тайлант он Дэлгэрэнгүй
1 Санхүүгийн тайлан 2022 үзэх
2 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, зөвлөмж 2022 үзэх
3 Санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан 2022 үзэх
4 Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 2022 үзэх
5Санхүүгийн тайланд хийсэн хяналт шалгалт, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажлан тайлан 2022үзэх
6Санхүүгийн тайланд хийсэн хяналт шалгалт, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажлан тайлан 2021үзэх
7Санхүүгийн тайланд хийсэн хяналт шалгалт, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан 2023үзэх