Шилэн төсөв

Төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт - 2024

Төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт - 2023


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлт Дэлгэрэнгүй
1 2023 оны 1-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт үзэх
2 2023 оны 2-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт үзэх
3 2023 оны 3-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт үзэх
42023 оны 4-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт үзэх
52023 оны 5-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтүзэх
62023 оны 6-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтүзэх
72023 оны 7-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтүзэх
82023 оны 8-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтүзэх
92023 оны 9-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтүзэх
102023 оны 10-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтүзэх
112023 оны 11-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтүзэх
122023 оны 12-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтүзэх