Шилэн төсөв


Төсвийн мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
2022 он
1 Төвсийн төсөлүзэх
2 Батлагдсан төсөв үзэх
2023 он
1Төсвийн төсөлүзэх
2Батлагдсан төсөв үзэх

2024 он


1 Төсвийн төсөл үзэх
2 Батлагдсан төсөл үзэх