Ил тод байдал

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ҮНЭМЛЭХ АВАХ, СУНГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 38.1-д заасны дагуу Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүгнэлтийг үндэслэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бүртгэн үнэмлэх олгох, сунгах үйлчилгээг үзүүлж байна.

Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний үнэ, тариф

Архивын тухай хуулийн 25-р зүйлийн 2.1-д заасны дагуу байгууллага, иргэдийн хүсэлтээр архивын баримтаас лавлагаа, хуулбар хувь олгож үйлчилнэ.

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХДАА БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргахдаа бүрдүүлэх материалын жагсаалт

УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖИЛ, БАРАА, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлын бичиг баримтын бүрдэл: Зохиогчийн баримт, Гэрээ, Гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, Зураг, төсөв хүлээлцсэн акт, Төсөв, зураг, Магадлалын дүгнэлт, Зохиогчийн хяналтын гэрээ, дүгнэлт