Нутгийн удирдлага


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТӨР ИРГЭН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНД ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАН ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ АМЬДРАХ ОРЧИН НӨХЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЖ,  ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ БАЙГАЛИЙН  ТЭНЦВЭРТ БАЙДЛЫГ ХАНГАНА. 


СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ

НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАН ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ, ТААТАЙ ОРЧИНД АЖИЛЛАЖ, АМЬДРАХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗАМААР ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС 2019 ОНД 0.689 БАЙГААГ 2024 ОНД 0.719 ХҮРГЭНЭ.

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2021-2024 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ


 


2024 ОНЫ ЗОРИЛТ: “ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ЖИЛ

ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛАЛ, АЛИВАА ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ , ХҮҮХДИЙН АМЬДРАХ, СУРЧ ХӨГЖИХ, ХҮМҮҮЖИХ АЯ ТУХТАЙ ОРЧНЫГ БИЙ БОЛГОХ 


ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ:


Байгалийн баялаг, байгаль орчин, аялал жуулчлал

 • Ашигт малтмалын хайгуул хийх, зүй зохистой ашиглах бодлого хэрэгжүүлэх
 • Байгаль хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
 • Нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалын бодлого хэрэгжүүлэх
 • Биологийн олон янз байдлыг зохистой ашиглах, хамгаалах
 • Нутаг дэвсгэртээ ургамал хамгаалах, хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
 • Орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын бодлого хэрэгжүүлэх
 • Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний бодлого хэрэгжүүлэх
 • Усны бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалт

 • Барилга, хот байгуулалтын бодлого хэрэгжүүлэх
 • Газрын харилцааны бодлого хэрэгжүүлэх

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэгдсэн удирдлага

 • Аймгийг гадаадад төлөөлөх
 • Нутгийн захиргааны байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хүний нөөцийг сургах, давтан сургах, мэргэшүүлэх, сонгон шалгаруулах, нийгмийн баталгааг хангах
 • Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын талаар төрөөс баримтлах бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, Төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох

Нутаг дэвсгэр, хүн амын аюулгүй байдал

 • Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, сурталчлах
 • Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг удирдан, зохион байгуулах
 • Мэргэжлийн хяналтыг орон нутагт хэрэгжүүлэх
 • Хууль ёс, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийн эрх, эрх чөлөөг хамгаалах
 • Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих, хянан зохицуулах

Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөлт, төсөв санхүү, статистик

 • Нутаг дэвсгэртээ татварын бодлого хэрэгжүүлэх
 • Орон нутгийн төсвийн бодлого хэрэгжүүлэх
 • Статистикийн бодлого, үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэх

Орон нутгийн дэд бүтэц

 • Улс, орон нутгийн чанартай авто зам, авто замын сүлжээ
 • Нутаг дэвсгэрийн автотээврийн асуудал
 • Нутаг дэвсгэрийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хангамж

Орон нутгийн өмчийн удирдлага

 • Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах
 • Орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийг удирдлагаар хангах
 • Орон нутгийн өмчийн бодлого, шийдвэр хэрэгжүүлэх

Хөдөлмөр, нийгмийн хөгжил хамгаалал

 • Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
 • Хөдөлмөр эрхлэлт
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх
 • Хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах
 • Хүн амын хөгжил, хамгаалалын асуудал

Хүн амын нийгэм-соёлын үйлчилгээ

 • Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх
 • Орон нутагт инновацийг хөгжүүлэх
 • Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах
 • Соёл, урлагийг хөгжүүлэх
 • Соёлын өвийг хамгаалах
 • Хүн амд боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх
 • Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих

Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ

 • Газар тариалангийн үйлдвэрлэл
 • Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, мал эмнэлэг, малын генетик
 • Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ
 • Хүнсний хангамжЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ

 • Аймгийн хөгжлийн “тархи” нь байх
 • Сурч хөгжих замаар мэдлэг, чадварыг бий болгох
 • Хэрэглэгчийг баримжаалсан байгууллага болох
 • Төрийн жинхэнэ мэргэшсэн түшмэдийн алба байх
 • Бүтээлч байх
 • Аливаа улс төрөөс ангид байх