ТАСЗӨВЛӨЛ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх болон туслах түшмэлийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын бүртгэл явагдаж байна.

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалт

Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмчийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмчийн бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сайхан-Овоо сум хариуцсан нийгмийн даатгалын байцаагч Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Гурвансайхан сум хариуцсан Нийгмийн даатгалын байцаагч Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хулд сум хариуцсан нийгмийн даатгалын байцаагч Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Сайхан-Овоо сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Цагаандэлгэр сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Сайнцагаан сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Сайхан-Овоо сумын Онгийн хийдийн байгаль хамгаалагч Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын тамгын газрын Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн Дэрэн сумын Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн Дэрэн сумын Засаг даргын тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэрэн сумын Засаг даргын тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржлийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Гурвансайхан сумын Засаг даргын тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Гурвансайхан сумын Засаг даргын тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Өндөршил сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Мэргэжилтэн Говь-Угтаал сумын Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн Говь-Угтаал сумын Засаг даргын тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Говь-Угтаал сумын Засаг даргын тамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Өлзийт сумын Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Өлзийт сумын Засаг даргын тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Өлзийт сумын Засаг даргын тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Өлзийт сумын Засаг даргын тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржлийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Бүртгэл: 2023 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл Шалгалт: 6 дугаар сарын 21-ний өдөр

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалт

Бүртгэл: 2023 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 24-ны өдөр хүртэл Шалгалт: 5 дугаар сарын 31-ний өдөр

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалт

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговьаймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 12дугаар сарын 09-ны өдрийн 99тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.2-т заасныг үндэслэн гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.

Төрийн албаны 2022 оны ерөнхий шалгалтын зар.

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулахаар боллоо. Шалгалтын бүртгэл 2022 оны 2 дугаар сарын 17-ны 09:00 цагаас 3 дугаар сарын 19-ний 09:00 цаг хүртэл 30 хоногийн хугацаатай цахимаар явагдана.

Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулагдана.

Төрийн жинхэнэ албанд ажиллахыг зорьж байгаа иргэдийн нөөц бүрдүүлэх зорилготой төрийн албаны ерөнхий шалгалт 2020 оны 11 дүгээр сарын 6-7-ны өдрүүдэд аймгийн ЗДТГ-ын "Говь" танхимд болно. Дундговь аймгийн хэмжээнд 204 иргэн цахимаар бүртгүүлсэн бөгөөд шалгалтыг 08:00-21:00 цагийн хооронд өдрийн 5 ээлжээр зохион байгуулна.Шалгуулагчид шалгалтад ирэхдээ иргэний үнэмлэх, баталгаажуулалтын хуудастайгаа ирж шалгалтандаа орно.

Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 75 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27.1.2, 27.1.3 дэх заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол журам”-ын 2.3-т заасныг үндэслэн Дундговь аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.