Говь-Угтаал сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

Бүтээмж аяны хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайлан

Төлөөлөгчдийн Хурлаас зарласан “ Бүтээмж”  аяны  удирдамжийн дагуу дараах ажил арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаа.   1. Тухайн аян зарлагдсанаас хойш сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн ээлжит аравдугаар хуралдааныг 2023 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдөр хуулийн дагуу хугацаанд нь  зохион байгуулсан. Тус хуралдаанаар нийт 6 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.                 2021 оноос  хойших хуралдаануудаас гарсан тогтоолуудыг khural.mn сайтад байршуулах ажлыг зохион байгуулж  нийт 85 тогтоолыг байршуулсан байна.               

2.Сумын ГХУСАЗСЗ болон хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнийг хуралдуулан 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталсан. Төлөвлөгөөг  үр дүнтэй хэрэгжүүлэн ажиллах талаар зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг даалгаварийг өгч ажиллаж байна.            3.Сумын ИТХ-ын ажлын алба , хороодтой хамтан  хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил болон хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтантын нөхцөл байдалд  улирал бүр хяналт тавих ажлыг тогтмолжуулаад байна. Хяналт шалгалт хийсэн ажлын үр дүнг хороодоороо хэлэлцэн шаардлагатай асуудлаар зөвлөмж  чиглэл өгч ажиллаа.            

4.Дээд шатны байгууллага болон аймгийн ИТХ-ын ажлын албанаас өгсөн хугацаатай албан тоот , өгсөн үүрэг даалгавар чиглэлийг цаг хугацаанд нь авч хэрэгжүүлэн,  хугацаатай албан бичгийн хэрэгжилт, тайланг тухай бүрд ERP системээр хүргүүлэн ажиллаж байна. Мөн аймгийн ИТХ-аас зохион байгуулсан цахим болон танхимын сургалтанд бүрэн хамрагдан цаг үеийн мэдээллийг тухай бүрд нь хүлээн авч өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.              

5.Аймгийн ИТХ-аас баталсан 3х3 сагсан бөмбөгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, шатар хөтөлбөрийг суманд амжилттай хэрэгжүүлэх үүднээс сумын ЗДТГ, ЕБС хамтран 2023 онд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг гарган батлуулан, төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг зохион байгуулаад байна. Үүнд:            

-Сургуулийн сурагчдын дунд насны ангилалаар зохион байгуулсан шатрын тэмцээнд нийт 9 сурагч оролцсон. Энэхүү тэмцээнд байр эзэлсэн 5 хүүхэд , зорилтот  өрхийн 1 сурагч нийт 6 хүүхдийг Бүрдийн уянга зусланд зохион байгуулагдсан төвийн бүсийн аймгуудын  ИТХ-ын дарга нарын нэрэмжит  шатрын тэмцээнд хамруулсан.                           

- Оюутан залуучуудын дунд 3х3 сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг 3 дугаар улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. 6.Дундговь аймгийн  ГХУСАЗСЗ , аймгийн Соёл урлагийн газар, сумын ИТХ, сумын Засаг дарга болон сумын Соёлын төвийн эрхлэгчтэй байгуулсан / Соёл урлагийн байгууллагуудаар дамжуулан иргэдийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, хууль зүйн мэдлэг олгох, хууль сурталчлах ажилд  хамтран ажиллах / гэрээг  хэрэгжүүлэхэд баримтлах үндсэн чиглэл болон талуудын эрх, үүргийн дагуу 2023 оны эхний хагас жилд дараах ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд: FM радио, цахим орчинд иргэдийг  мэдээ мэдээлэлээр хангах ажлын хүрээнд -              

-Аймгийн ИТХ-ын ажлын албанаас долоо хоног бүрт явуулдаг цахим уулзалтанд тухай бүрт нь хамрагдвал зохиох мэрэгжилтэнүүдийг бүрэн хамруулж, тус уулзалтаар авсан мэдээллийг ажилдаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. -               Сумын FM радио болон цахим / сумын зарын нэгдсэн групп, ГовьУгтаал сумын ЗДТГ таныг сонсож байна, сумын дунд сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв зэрэг байгууллагуудын пэйж хуудасаар дамжуулан  / орчинд  болон байгууллагуудын мэдээллийн самбараар тухай бүрд  хүүхэд залуучууд , иргэд олон нийтэд хандсан  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, хууль сурталчлах ажлыг зохион байгуулж байна.                                                           Иргэдийн дунд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, нөлөөллийн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хүрээнд: - Долоо хоног бүрийн пүрэв гарагт иргэд олон нийтийн дунд соёлын арга хэмжээг төсвийн байгууллагуудаар удирдуулан зохион байгуулж хэвшүүлээд байна.  Мөн бүх нийтийн амралт баяр ёслолын өдрүүдээр иргэд, хүүхэд залуучуудын дунд  амралт чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхийг уриалан нөлөөлийн  ажил арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. Үүнд:

-Говь-Угтаал сумын Залуучуудын салбар зөвлөлөөс ”Хүүхэд насаа дурсая” хөгжөөнт тэмцээнийг Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан  сумын залуучуудын дунд 3 төрлөөр зохион байгууллаа.        

- Сумын соёлын төвөөс дунд сургуулийн хүүхдүүдийн дунд хүчирхийлэл ,гэмт хэргээс өөрсдийгөө хамгаалах , хуулийн талаарх мэдлэг мэдээллийг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор хуулийн заалтын талаар мэдээлэл бүхий номын хавчуулгыг хийж өгсөн. Хүүхдээ хамгаалья, сонсоё аяны хүрээнд Сургуулийн Нийгмийн ажилтан Э.Золжаргал, сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэнг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Болор-Эрдэнэ нар ЕБС-н нийт сурагчдад “Хүүхдийн тусламжийн утас” 108 утас руу ямар тохиолдолд холбогдох мөн Говь-Угтаал суманд байнга ажиллах “Дотны туслагч” 86 218 108 дугаарын утсанд холбогдож санал хүсэлт, тусламж, сэтгэлзүйн тусламж авах талаар мэдээлэл хийлээ.  Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, Засаг даргын орлогч, нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, сургуулийн нийгмийн ажилтан сумын соёлын төвийн хамт олон нар сурагчдын төлөөллийг хүлээн авч уулзаж ирээдүйн зорилго, мэргэжил сонголт, санал хүсэлтийг хүлээн авч уулзлаа.  Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаан болон ажлын албанаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаануудыг иргэд олон нийтэд мэдээлэх ажлыг цахим орчноор дамжуулан хүргэж байна.                                                 

Хамтарсан багаас ИЛЭРҮҮЛЬЕ-ХАМГААЛЪЯ тусгай арга хэмжээний удирдамжийн дагуу зохион байгуулсан ажлын тайлан

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн Зарцуулсан төсөв Холбогдох зураг 1 Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэх болон хохирогч, даван туулагчдыг хамгаалах гол оролцогч талуудад зан үйлд нөлөөлөх, чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах Сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлтэй хамтран “Хүүхэд гэр бүлдээ жаргалтай- Хүүхдээ сонсоё, хайрлая, хамгаалъя”  нөлөөллийн ажил явуулан, хүүхэд гэр бүлдээ айдасгүй амар тайван орчинд амьдрах нөхцөлөөр хангах, хүүхдийн орчин бүрдүүлэх нь хүүхдүүд гадуур хий дэмий сэлгүүцэхгүй,  хэрэг зөрчил болон хулгайн гэмт хэрэгт холбогдохгүй байх зэрэг аливаа эрсдлээс хамгаалан, урьдчилан сэргийлж байгаа гол үйлдэл юм гэдгийг ойлгуулав.  Сургалтад нийт 64 эцэг эх хамрагдав.    Энэ ажлыг явуулсны үр дүнд “ Манай гэр аюулгүй орчин” гэсэн хүүхдэд эрсдэлгүй, аюулгүй, хүчирхийлэлгүй орчинг бий болгох аянг зохион явуулахаар эцэг эхчүүдээс санал ирэв. төсөвгүй 2 Хамтарсан багаас гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх тандалт судалгаа хийж, судалгааны мөрөөр тодорхой ажил зохион байгуулах   “Илэрүүлье-Хамгаалъя” тусгай арга хэмжээний ажлын хүрээнд сумын хэсгийн төлөөлөгч Э.Ванчиндорж, хэсгийн цагдаа Б.Наранбаатар нар гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хохирч  болзошгүй хүүхэд эмэгтэйчүүдтэй айл өрхүүдээр  хяналт шалгалтыг 9 сарын 15-наас 30-ны өдрүүдэд нийтдээ 5 удаагийн эргүүлийг оройны 2000 цагаас 0100 цагийн хооронд  хийж, архи болон согтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэргэлсэн зарим иргэдийг түр саатуулан. эрсдлийг арилгав. “ Шөнийн эргүүл – 7 хоног” арга хэмжээний хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийлэл бүртгэгдээгүй болно. 3 Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багаас үйлчилгээ авах, хамтарч ажиллах талаар иргэд олон нийтэд үйл ажиллагаагаа сурталчилах Иргэд олон нийт, эцэг эх, асран хамгаалагч нарт “Эрхэм бүхнээ нандигная”, “Гэр бүлийн аз жаргал бол эерэг харилцаа юм” гэсэн зурагт зөвлөмжийг бэлтгэн нийт 256 иргэнд тарааж, мэдээлэл хүргүүлэн ажиллаа.   Хамтарсан багийн үйл ажиллагаа болон үүрэг хариуцлагын мэдээлэлтэй болсон. Мөн аливаа эрсдэл, хүчирхийлэл  учирвал хамтарсан багт хандах талаар мэдээлэлтэй болсон. Зорилтот айл өрхөөр хяналт шалгалт хийж, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хохирч болзошгүй эрсдэлтэй хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг илрүүлэх. Хамтарсан багаар зорилтот айл өрхөөр орж тандалт судалгаа хийж, эрсдэлтэй хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг илрүүлэн ажиллалаа. Тандалт шалгалтаар гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй нэг эмэгтэй, нэг хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг нэг иргэнийг илрүүллээ.  Цаашид гарах эрсдэл, хүчирхийллээс хамгаалсан.     5 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хохирсон, хохирч болзошгүй иргэдэд хамгаалах, нөхөн сэргээх, нийгмийн халамж, үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай бусад үйлчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах Гэр бүлийн үл хайхрах хүчирхийлэлд өртсөн, эцэг эхийн хараа хяналт сул ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-р ангид сурдаг Сугиржавын Баатарсүрэнг хүүхдийн дотуур байранд суулган, тав тухтай эрсдэлгүй орчинд амьдруулж байна. Хүүхэд айдасгүй, тав тухтай орчинд, өдрийн гурван хоолтой. Тохилог дулаан тасагт амьдарч байгаа. Хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй хойд эцэг эхтэй хүүхдүүдийг хамтарсан багийн хяналтад авах, хамгаалах ажлыг тогтмол зохион байгуулах. Хойд эцэг эхтэй хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй 2 хүүхдийг илрүүлэн, хяналтад авсан. Хүүхдүүд хүчирхийлэлд өртөхгүй байх Судалгааг гарган хавсаргав. 7 Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг, үйлдэж болзошгүй иргэдийг шинээр илрүүлж, бүртгэлжүүлэх Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг, үйлдэж болзошгүй 3 иргэнийг шинээр илрүүлж, бүртгэлжүүллээ. Мөн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлддэг, архи болон согтууруулах ундаа ихээр хэргэлдэг байсан 2 иргэн засарч, хөдөө мал дээр мал маллаж байгаа болно. Аливаа хүчирхийлэл гарах нь багасна.   Судалгааг гарган хавсаргав. 8 Хариуцсан нутаг дэсгэрийн хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэж шийтгэл хүлээсэн этгээдэд хувийн хэрэг нээж,судалгаа хяналтын санд бүртгэж хяналт тавьж ажиллах/хуваарь хүргэгдсэн/ Манай сумын  нутаг дэмсгэрийн хэмжээнд тус арга хэмжээний хугацаанд гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэж шийтгэл хүлээсэн этгээд байхгүй байна. Цаашдаа гэр бүлийн хүчирхийллээс сэргийлэх зорилгоор “Илрүүлье-Хамгаалъя” арга хэмжээг тогмол явуулах, үүний үр дүнд гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас гэмт хэрэг үйлдэх нөхцөл буурсан байна.      

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийн тайлан

  Дундговь аймгийн  ГХУСАЗСЗ , аймгийн Соёл урлагийн газар, сумын ИТХ, сумын Засаг дарга болон сумын Соёлын төвийн эрхлэгчтэй байгуулсан / Соёл урлагийн байгууллагуудаар дамжуулан иргэдийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, хууль зүйн мэдлэг олгох, хууль сурталчлах ажилд  хамтран ажиллах / гэрээг  хэрэгжүүлэхэд баримтлах үндсэн чиглэл болон талуудын эрх, үүргийн дагуу 2023 оны эхний хагас жилд дараах ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд: FM радио, цахим орчинд иргэдийг  мэдээ мэдээлэлээр хангах ажлын хүрээнд: -Сумын ГХУСАЗСЗ-ийг хуралдуулан 2023 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батласан бөгөөд тус төлөвлөгөөний дагуу олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулахдаа төсвийн байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлсэн.Аймгийн ИТХ-ын ажлын албанаас долоо хоног бүрт явуулдаг цахим уулзалтанд тухай бүрт нь хамрагдвал зохиох мэрэгжилтэнүүдийг бүрэн хамруулж, тус уулзалтаар авсан мэдээллийг ажилдаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. -               Сумын FM радио болон цахим / сумын зарын нэгдсэн групп, ГовьУгтаал сумын ЗДТГ таныг сонсож байна, сумын дунд сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв зэрэг байгууллагуудын пэйж хуудасаар дамжуулан  / орчинд  болон байгууллагуудын мэдээллийн самбараар тухай бүрд  хүүхэд залуучууд , иргэд олон нийтэд хандсан  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, хууль сурталчлах ажлыг зохион байгуулж байна.Иргэдийн дунд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, нөлөөллийн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хүрээнд: Долоо хоног бүрийн пүрэв гарагт иргэд олон нийтийн дунд соёлын арга хэмжээг төсвийн байгууллагуудаар удирдуулан зохион байгуулж хэвшүүлээд байна.Мөн бүх нийтийн амралт баяр ёслолын өдрүүдээр иргэд, хүүхэд залуучуудын дунд  амралт чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхийг уриалан нөлөөлийн  ажил арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан. Үүнд:Говь-Угтаал сумын Залуучуудын салбар зөвлөлөөс ”Хүүхэд насаа дурсая” хөгжөөнт тэмцээнийг Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан  сумын залуучуудын дунд 3 төрлөөр зохион байгуулсан. Сумын соёлын төвөөс дунд сургуулийн хүүхдүүдийн дунд хүчирхийлэл ,гэмт хэргээс өөрсдийгөө хамгаалах , хуулийн талаарх мэдлэг мэдээллийг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор хуулийн заалтын талаар мэдээлэл бүхий номын хавчуулгыг хийж өгсөн. Хүүхдээ хамгаалья, сонсоё аяны хүрээнд Сургуулийн Нийгмийн ажилтан Э.Золжаргал, сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэнг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Болор-Эрдэнэ нар ЕБС-н нийт сурагчдад “Хүүхдийн тусламжийн утас” 108 утас руу ямар тохиолдолд холбогдох мөн Говь-Угтаал суманд байнга ажиллах “Дотны туслагч” 86 218 108 дугаарын утсанд холбогдож санал хүсэлт, тусламж, сэтгэлзүйн тусламж авах талаар мэдээлэл хийлээ. Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, Засаг даргын орлогч, нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, сургуулийн нийгмийн ажилтан сумын соёлын төвийн хамт олон нар сурагчдын төлөөллийг хүлээн авч уулзаж ирээдүйн зорилго, мэргэжил сонголт, санал хүсэлтийг хүлээн авч уулзлаа. Цаашид авах арга хэмжээний талаарх санал дүгнэлт:   Гэрээг амжилттай, үр дүнтэй  хэрэгжүүлэх үүднээс сумын ИТХ-ын дарга ажлын албанаас соёлын төвийн албан хаагчидтай уулзалт ярилцлагыг 5 дугаар сарын 6-ны өдөр зохион байгуулсан. Тус уулзалтаар гэрээний үүргийн дагуу  ажлыг эрчимжүүлж, хэрэгжилтийг хангуулах  цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлуудын  болон тулгамдаж байгаа асуудлын талаар саналаа хуваалцлаа.Үүнд: -Сумын соёлын төвийн өвийн ажилтан Р.Эрдэнэбулганы зохиол “ Гэрч ” жүжгийг энэ онд багтаан тавих . Энэхүү ажлыг хийхийн  тулд орон нутгаас төсөв хөрөнгийн дэмжлэг үзүүлэх -Соёлын төвд зохион байгуулагдаж буй урлагийн тоглолт , үдэшлэг цэнгүүний үеэр хуулийн сургалт сурталчилгааны шторк ,контентуудыг бэлтгэж иргэдэд хүргэх -АА нийгэмлэгийг сумандаа бий болгох , үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон бүлгэмийг урьж уулзалт арга хэмжээг зохион байгуулах зэрэг саналууд гарч төлөвлөгөөндөө нэмэж тусган ажиллахаар боллоо.      

Хурлын хороодтой хамтран зохион байгуулсан хяналт шалгалтын 3 дугаар улирлын тайлан

Аймгийн ИТХ-ын даргын 2021 оны 04 тоот захирамжийн дагуу хурлын хороодоос улирал тутам хяналт шалгалтыг зохион байгуулж ажиллаж байна.    

1.Орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хийгдэх төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд сумын ИТХ-ын  Нутгийн удирдлагын хөгжлийн хорооны гишүүд хагас жилийн байдлаар хяналт шалгалт хийж, хэрэгжилтийн  үр дүнг  тайлагналаа.   Он эхний хагас жилийн байдлаар Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх 388,7 сая төг-ний төсөвт өртөгтэй, нийт 15 төрлийн төсөл хөтөлбөр,хөрөнгө оруулалтын 3 ажилд 52,7 сая төгрөг төсөвлөгдөн тендер шалгаруулах ажил журмын дагуу  явагдаж худгийн цооног гаргах /18,0 сая төг/ , хортон мэрэгчидтэй тэмцэх /16,7 сая төг / ажлууд гэрээ байгуулах шатандаа явагдаж байна. Энгийн уурхайн худаг засварлах / 18,0 сая төг/ ажлын тендерт оролцсон бүлэг шалгуур хангаагүй байна.  

2.Хоршоо  хөгжүүлэх сангийн  үйл ажиллагааны талаар: Сум хөгжүүлэх сангаас тус оны эхний байдлаар нийт 7 иргэний  22039818 төгрөгний үлдэгдэлтэй  байсан ба 03 сарын 31-ний байдлаар 5 зээлдэгчийн 9,8 сая.төг-ний зээлийн үлдэгдэлтэй байна.  Хоршоо хөгжүүлэх сангийн нийт үлдэгдэл 179,1 сая  төгрөг байна. Хугацаа хэтэрсэн 1 зээл 1050000 төгрөг, график хугацаандаа зээлээ төлөлгүй хугацаа хэтрэлттэй  3 зээлдэгчийн 5058043 төгрөг байна. Бусад зээлдэгчид график хугацаандаа зээлээ төлж байна. Хугацаа хэтэрсэн 1 зээлийг барагдуулах талаар тодорхой ажлыг зохион байгуулаагүй байна.                           

3. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, хөтлөлтийн талаар: Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, хөтлөлтөд 2023 оны 1-р улирлын байдлаар төсөвт 6 байгууллага, эм эргэлтийн сан, төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нийт 8 байгууллагын шилэн дансны мэдээлэл байршуулсан байдалд хяналт тавихад  сумын ИТХ, ЗДТГ, эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, эм эргэлтийн сан, төсвийн төвлөрүүлэн захирагч байгууллагууд 1-3 сарын мэдээгээ хугацаандаа оруулсан байна. Харин сумын соёлын төв  1 ба 3 сард мэдээлэл оруулаагүй 2 сард  мэдээг хугацаа хоцроож оруулсан байна.