Баримт бичиг

ХАА-ны хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

     2022 оны 06 сарын 24-ны өдөр цахимаар орон нутгийн бүртгэлтэй 22 аж ахуйн нэгжид “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн  2022 оны 4 дүгээр сарын 22, 06 сарын 10-ны  өдрийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар сургалт хийж, арга зүйн зөвлөмжөөр хангалаа.