Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Хяналт шилжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

  • -

  • Мэдээ мэдээлэл

Хуудас:  1   2   3   4  ( 37 мэдээ )

Монгол улсын Эдийн Засаг нийгмийг 2017 онд  хөгжүүлэх үндсэн чиглэл төлөвлөгөөний аймагт  холбогдох заалтууд

дэлгэрэнгүй

2017 онд  аймгийн 15 дэд хөтөлбөр хэрэгжинэ.

дэлгэрэнгүй

Аймгийн хэмжээнд 2017 онд хэрэгжих 36 Засгийн газрын үндэсний хөтөлбөр байна.

дэлгэрэнгүй

Байгууллагын ил тод байдалд ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор батлагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу  хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд 93,4 хувьтай байна.

дэлгэрэнгүй

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2016 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд 89,76 хувьтай байна.

дэлгэрэнгүй

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2016 оны төлөвлөгөг гаргаж аймгийн Засаг даргаар батлууллаа.

дэлгэрэнгүй

Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагааны тайланд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж   ЗГХЭГ-т хүргүүллээ. Үүнд:

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт- 89,76

2. Монгол улсын эдийн Засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл төлөвлөгөөний биелэлт- 84,25

3. Эрх зүйн актын биелэлт- 90

4. Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт- 89,2

5. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт- 95,95

6. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт- 96,7

7. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ- 93,4

8. Засаглалын болон эдийн Засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ - 84,2

9. хэрэглэгчийн үнэлгээ- 62,9 

Аймгийн үнэлгээний дундаж 87,89 хувьтай ЗГХЭГ-т хүргүүллээ.

 

дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн Засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл төлөвлөгөөний сумдад холбогдох заалтууд

дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн Засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл төлөвлөгөөг хэлтэс агентлагууд хяналтандаа авна уу. 

дэлгэрэнгүй

Дундговь аймагт 2016 онд хэрэгжиж буй   Ерөнхийлөгчийн зарлиг-1, Ерөнхий сайдын захирамж -1, ҮАБЗ-ийн зөвлөмж 1, УИХБХТ-5, Засгийн газрын тогтоол -61, Засгийн газрын 20 хуралдааны тэмдэглэл, нийт 89 заалтуудад ХШҮ хийж 90 хувийн биелэлттэй ЗГХЭГ-т хүргүүлж, ЗГ-ын unelgee.gov.mn цахим программд байршуулан баталгаажууллаа.

дэлгэрэнгүй
Хуудас:  1   2   3   4  ( 37 мэдээ )

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах