Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Хяналт шилжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

  • -

  • Сумдын ХШҮ

Сумдын Засаг дарга, түүний Тамгын газрын 2014 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээ, байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ, байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээ, үйл ажиллагааны үр дагаврын үнэлгээ гэсэн 4 үндсэн чиглэлийн хүрээнд 11 үзүүлэлтээр Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2011 оны А/474 тоот захирамжийн дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг томилогдон Аймгийн Засаг даргаар батлуулсан удирдамж, удирдамжийг үндэслэн боловсруулсан аргачлалын дагуу баруун зүүн гэсэн 2 хэсэгт хуваагдан сумдуудад ажиллан хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийлээ. Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлын хэсэгт Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл оролцуулж хэрэглэгчийн үнэлгээг газар дээр нь авч үнэлгээний дүнг шууд хэрэглэсэн.

дэлгэрэнгүй

Сумдын Засаг дарга, түүний тамгын газрын 2015 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагаанд ХШҮ хийж дүнг Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан Засаг даргын захирамжаар баталгаажууллаа.

дэлгэрэнгүй

Сумдын Засаг дарга түүний тамгын газрын 2015 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагаанд ХШҮ хийсэн ажлын хэсгийн ажлын тайлан

дэлгэрэнгүй

Сумдын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн дүнг ажлын хэсгүүдээс авч нэгтгэн, үнэлгээний дүнг ЗДЗ-ийн хуралд танилцуулан аймгийн Засаг даргын захирамжаар баталгаажууллаа. Сумдын Засаг даргын Тамгын газраас Адаацаг сум 90,51 хувьтайгаар 1 байр, сайнцагаан сум 90,02 хувьтайгаар 2 байр эзэлсэн. Дэлгэрцогт сум 77,21 хувь, Цагаандэлгэр 79,17 хувьтайгаар Дутагдалтай, Говь – Угтаал сум 66,48 хувьтайгаар Хангалтгүй гэсэн үнэлгээ авсан.

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах