Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс

  • -

  • Зорилт чиг, үүрэг

 

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс нь аймгийн төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, төрийн сангийн зарлага санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, татварын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах, нийгмийн даатгал, хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлого төлөвлөлт, зохицуулалт, төсвийн байгууллага аж ахуйн нэгжийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын төсөв, санхүүгийн орлого, зарлагын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавих, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хадгалалт, хамгаалалтанд бүртгэлээр тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр өмчийг ашиглах, зарцуулах, шилжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төрийн сан арвин байж түмэн олон минь амгалан байх болтугай.

 

Ажлын байрны зорилт, чиг үүрэг: Аймгийн төсвийн төлөвлөлт бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарцуулалтыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, улсын төсвийн байгууллагын төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавих, төсөвт болон аж ахуй нэгж байгууллагуудын санхүү бүртгэлийн нэгдсэн бодлогоор удирдах, орон нутгийн өмчийн ашиглалт зарцуулалтанд хяналт тавих ажлыг зохицуулах

Ажлын байрны зорилт, чиг үүрэг: Төсвийн байгууллагуудын хэтийн зорилт, төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн зарлагын төсөл, хуваарилалтыг үндэслэлтэй боловсруулж, биелэлтэнд нь хяналт тавих, аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл боловсруулах

Ажлын байрны зорилт, чиг үүрэг: Аймгийн Засаг даргаас улс, орон нутгийн төсвөөр нийлүүлэх гэрээт бүтээгдэхүүнд шаардагдах санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлэн бүртгэж зориулалтын дагуу санхүүжүүлэх, бэлэн мөнгөний төлөвлөлт удирдлага, ЗГСУМС, УСНББОУС-ыг орон нутагт бүрэн нэвтрүүлж мэдээлэл тайлагналын нэгдмэл байдлыг ханган төсвийн өр авлага үүсгэхгүй ажиллах

Ажлын байрны зорилт, чиг үүрэг: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн холбоотой хууль тогтоомж болон төсвийн орлогын боломжит хэмжээгээр бүрдүүлэх хүрээнд бодлогын баримт бичиг боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих, энэ чиглэлээр хэлтсийн даргыг санал зөвлөгөө дэмжлэгээр ханган ажиллах

Ажлын байрны зорилт, чиг үүрэг: Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, НББОУСтандартыг өмчийн бүх хэвшлийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх, хяналт тавих, санхүүгийн тайлангийн чанарыг сайжруулах, Даатгал, ХЗХ, ББСБ, ХК-ны үйл ажиллагаанд хяналт тавих

Ажлын байрны зорилт, чиг үүрэг: Улс, аймгийн төсвийн байгууллагуудын төсөвт зардлын зориулалт, санхүүгийн орлого зарлагын гүйлгээнд өдөр тутмын хяналтыг хэрэгжүүлж өр авлага үүсгэлгүй нягтлан бодох бүртгэлийн болон төрийн сангийн мэдээлэл тайлагналын үнэ зөв, нэгдмэл байдлыг хангаж ажиллах

Ажлын байрны зорилт, чиг үүрэг: Улс, аймгийн төсвийн байгууллагуудын төсөвт зардлын зориулалт, санхүүгийн орлого зарлагын гүйлгээнд өдөр тутмын хяналтыг хэрэгжүүлж өр авлага үүсгэлгүй нягтлан бодох бүртгэлийн болон төрийн сангийн мэдээлэл тайлагналын үнэ зөв, нэгдмэл байдлыг хангаж ажиллах

Ажлын байрны зорилт, чиг үүрэг: Улс, аймгийн төсвийн байгууллагуудын төсөвт зардлын зориулалт, санхүүгийн орлого зарлагын гүйлгээнд өдөр тутмын хяналтыг хэрэгжүүлж өр авлага үүсгэлгүй нягтлан бодох бүртгэлийн болон төрийн сангийн мэдээлэл тайлагналын үнэ зөв, нэгдмэл байдлыг хангаж ажиллах

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах