Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Хяналт шилжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

  • -

  • Танилцуулга

ХШҮ-ний тасгийн ерөнхий чиг үүрэг:

v Үйл ажиллагааны   үр дүнг дээшлүүлэх, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дагаврыг үнэлэх замаар сум, агентлаг, хэлтсүүд, ажилтнуудын үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэгээр цаг тухайд нь хангах

v Аймаг, сумдын Засаг дарга, харьяа агентлагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээний дүнг холбогдох байгууллагын дарга, ажилтнуудад танилцуулан аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, шийдвэр гаргуулах

v Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндэсний хөтөлбөр, төсөл, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний орон нутагтай холбоотой заалтуудын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах