Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

  • -

  • Зорилт чиг, үүрэг

Ажлын байрны зорилт, чиг үүрэг: Монгол улсын хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэсэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, дэд бүтэц барилга, хот байгуулалт, архитектур, төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин, аялал жуулчлал, ашигт малтмал, уул уурхай, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах.

Ажлын байрны зорилт, чиг үүрэг: Монгол улсын хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэсэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах.

Ажлын байрны зорилт чиг, үүрэг: Барилга хот байгуулалт, цахилгаан, дулаан, инженерийн шугам сүлжээ, тээвэр, автозам, мэдээлэл, харилцаа холбооны бодлогын баримт бичиг боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих, энэ чиглэлээр хэлтсийн даргыг санал зөвлөлгөө дэмжлэгээр хангах.

Ажлын байрны зорилт чиг үүрэг: Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, ашигт малтмал, уул уурхай эрхлэхтэй холбогдсон бодлогын баримт бичиг боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих, энэ чиглэлээр хэлтсийн даргыг санал зөвлөлгөө дэмжлэгээр хангах.

Ажлын байрны зорилт чиг үүрэг: Худалдаа, Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хоршооны бодлогын баримт бичиг боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих, энэ чиглэлээр хэлтсийн даргыг санал зөвлөлгөө дэмжлэгээр хангах.

Ажлын байрны зорилт чиг үүрэг: Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлогын баримт бичиг боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих, энэ чиглэлээр хэлтсийн даргыг санал зөвлөлгөө дэмжлэгээр хангах

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах