Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Хууль, эрх зүйн хэлтэс

  • -

  • Танилцуулга

-Засаг даргыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн шинэчлэлийн бодлогыг оновчтой тодорхойлж, хууль зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх.

-Хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, хөдөлгөөний бүртгэл, лавламжийн санг бүрдүүлж иргэд, байгууллагыг зөвлөгөө, лавлагаа, мэдээллээр хангаж, эрх зүйн албан ба албан бус сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах.

-Хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журмыг хангах бодлогыг тодорхойлох.

-Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөлт, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж хэрэгжүүлэх.

Аймгийн Засаг даргын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь хууль зүйн бодлогыг тодорхойлж, оновчтой зохицуулалтаар хангаж, хууль зүйн хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах.

Нутгийн захиргааны байгууллагыг эрх зүйн удирдлага, зохицуулалт, мэдээ, мэдээллээр хангаж, иргэд, байгууллагад эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж, эрх зүйн албан бус сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах, авлигын эсрэг үйл ажиллагааг оновчтой тодорхойлж, хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хүлээн авах, бүртгэх, хянах, хадгалах ажлыг зохион байгуулах.

Аймгийн Засаг даргын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж, шийдвэрийн төслийн эрх зүйн үндэслэлийг хангуулж, сум, байгууллагаас батлан гаргаж буй эрх зүйн актыг хянах, хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, хөдөлгөөний бүртгэл, лавламжийн санг бүрдүүлж иргэд, байгууллагыг зөвлөгөө, лавлагаа, мэдээллээр хангах.

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах