Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Нийгмийн бодлогын хэлтэс

  • -

  • Зорилт, чиг үүрэг

Хүн амыг эрүүл чийрэг, эрдэм боловсролтой, соёл хүмүүжилтэй, ажил орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлэх оновчтой бодлого боловсруулан,удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, иргэдэд үзүүлэх нийгмийн үйчилгээг сайжруулан, хүний хөгжлийг дэмжиж ажиллана.

Ажлын байрны зорилт чиг үүрэг:

- Нийгэмд оршиж буй тулгамдсан асуудлуудын шалтгааныг тодорхойлж, бодлого боловсруулах, орц гарц хугацааг нарийн тооцсон төлөвлөгөөг жил улирлаар төлөвлөн хэрэгжилтийг зохион байгуулах

- Салбарын бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, зохион байгуулж зохицуулах, эргэж тайлагнах, мэдээллийн ил тод шуурхай байдлыг хангаж ажиллах.

- Нийгмийн үйлчилгээний чанар үр ашгийг тооцож, салбарын байгууллагуудыг байнгын удирдлагаар хангах, салбар дундын хамтын ажиллагааг зохицуулах

Ажлын байрны зорилт чиг үүрэг:

Монгол Улсын Засгийн газар болон аймгаас соёл урлагийн талаар дэвшүүлсэн зорилт чиг үүргийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд тус салбарын бодлогыг оновчтой тодорхойлон,иргэдэд үзүүлэх соёл, урлагийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах ажлыг гүйцэтгэлийн удирдлага зохион байгуулалтаар хангах

Ажлын байрны зорилт чиг үүрэг:

Монгол Улсын Засгийн газар болон аймгаас эрүүл мэнд, биеийн тамир спортын талаар дэвшүүлсэн зорилт, төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд гол үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох

Ажлын байрны зорилт чиг үүрэг:

Төрөөс нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлт, хүн ам зүйн талаар дэвшүүлсэн зорилго зорилтыг хэрэгжүүлж, хууль тогтоомж, холбогдох бусад баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэхэд салбарын бодлогыг оновчтой тодорхойлон, иргэдэд үзүүлэх нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд удирдлага зохион байгуулалтаар хангах

Ажлын байрны зорилт чиг үүрэг: Төрөөс боловсрол, шинжлэх ухаан, хүүхэд, гэр бүлийн талаар баримтлах бодлого, дэвшүүлсэн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлж, иргэдэд үзүүлэх боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах ажлыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах