Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Төрийн Захиргааны удирдлагын хэлтэс

 • -

 • Мэдээ мэдээлэл

Хуудас:  1  ( 3 мэдээ )

Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газар нь Гадаад харилцааны яамтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангах талаар анхааран ажиллаж байна. Ялангуяа Засгийн газрын Гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдсэн зохицуулалтыг сайжруулах тухай тогтоолын хэрэгжилтийг  хангах, орон нутгийн түвшинд гадаад харилцааг хөгжүүлэх боломжит чиглэлүүдийг оновчтой тодорхойлох, орон нутгийн төрийн байгууллагуудтай харилцан мэдээлэл солилцон үйл ажиллагаагаа Засгийн газрын бодлого, чиглэл, тухайн улстай байгуулсан бодлогын баримт бичигтэй уялдуулахад анхаарч ажиллаж байна.

  Хууль тогтоомж
  1.      Төрийн албаны тухай хууль
  2.      Засаг захиргаа нутаг дэвсгэр түүнийудирдлагын тухай хууль
  3.      Хөдөлмөрийн тухай хууль
  4.      Авилгы эсрэг хууль
  5.      Төсвийн тухай хууль
  6.      Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
  7.      Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
  8.      Байгуулагын нууцын тухай хууль
  9.      Хувь хүний нууцын тухай хууль
  10.   ЗГ-ын 1996 оны 66 дугаар тогтоол /хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахтай холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай/
  11.   Засгийн газрын 2007 оны 13-р албан даалгавар /Санилга, дэг журам, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай/
  12.   Зг-ын 2011 оны 62 дугаар тогтоол /Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам/
  13.   ЗГ-ын 2010 оны 119 дүгээр тогтоол /Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам/
  14.   Байгуулагын архивын ажлын үндсэн заавар /2011 он/
  15.   ЗГ-ын 2005 оны 67 дугаар тогтоол /Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй хоблогдсон зарим арга хэмжээний тухай/
  16.   Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр
  17.   Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
  18.   Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
  19.   Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
  20.   Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр
  21.   Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
  22.   Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрэ байгуулах, дүгнэх заавар, журам
  23.   Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

   

   Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, агентлагуудын цахим хаяг

   дэлгэрэнгүй

   Хуудас:  1  ( 3 мэдээ )

   Цахим санал, өргөдлийн систем

   www.7059106.mn

   Санал хүсэлт илгээх

   Санал асуулга

   ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

   Үр дүнг харуулах