Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Байгууллагууд

  • -

  • Засаг даргын Тамгын газар

Сумын захиргаа нь 1923 оноос 1952.2.15 хүртэл Сумын хөдөлмөрчдийн хурлын гүйцэтгэх захиргаа, 1952.02.15 наас 1961.09.20 хүртэл Сумын хөдөлмөрчдийн депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа , 1961.09.20 ноос 1990.05.04 хүртэл Сумын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа, 1990.05.04 нөөс1992.10.01 хүртэл Сумын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргаа гэсэн нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. 

дэлгэрэнгүй

Хууль ёсыг дээдэлсэн, хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлж, иргэдийн оролцоонд тулгуурласан мэргэшсэн нутгийн захиргааны байгууллага болно. 

дэлгэрэнгүй

Төрийн үйчилгээг иргэддээ хүнд сурталгүй  ил тод, шуурхай хүргэж, авлигаас ангид, хуулиа дээдэлсэн шударга ёс, хариуцлагын тогтолцоог төлөвшүүлэхэд  оршино.

дэлгэрэнгүй

Сайхан-Овоо сумын ЗДТГ нь засаг захиргааны анхан шатны 4 багтай, сумын Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Төрийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэгч 6 албан хаагч, төрийн үйлчилгээний 9 албан хаагч бүхий сумын Засаг даргын тамгын газар, аймгийн хэлтсүүдийн харьяа ЗДТГ-ын албад 6 албан хаагч, 2 цагдаагийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Төрийн захиргааны хүрээнд ажилладаг албан хаагчдыг удирдлагаар хангах

 -Тамгын газрын албан хаагчдыг удирдлагаар хангаж, тэдний ажиллах орчин болон нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэх

 -ЗДТГ-н төсвийг хуулийн хүрээнд захиран зарцуулж, тайлагнах

-Сумын төрийн албан хаагчдын сурах, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн биелэлтийг хангаж ажиллах

 -Авлигын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, урьдчилсан мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүйг иллэрхийлэх хуудас, хөрөнгө орлогын мэдүүлэгийг тухай бүр холбогдох албан хаагчдаас авч програмд оруулах

-Ажилтан албан хаагчдын хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг журмын дагуу бүрдүүлж, баяжилт хийх, тэднийг шагнал урамшуулалд тодорхойлох

 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

- Тухайн жилийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, төлөвлөгөөг ИТХ-д оруулж батлуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

-Сумын улс, орон нутгийн орлого, зарлагын төсвийн төлөвлөгөөний төслийг хянан, хүлээн авч нэгтгэн боловсруулж аймагт хуулийн хугацаанд хүргүүлэх

- Орон нутгийн байгууллагуудын төсвийн санхүүжилтийн эрхийг батлагдсан төсвийн дагуу баталгаажуулан төсвийн багцийг хуваарилах, санхүү болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэн боловсруулах

- Санхүүжилтийн эрхийн болон кассын харилцах дансны төлбөр тооцооны баримтанд 2 дугаар гарын үсэг зурж хуулийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

- Аймгаас баталгаажуулан ирүүлсэн улсын орон нутгийн төсвийн байгууллагын батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу зарцуулалтын эрхийг байгууллага бүрээр эдийн засгийн ангиллаар, дэд зориулалтаар нь төсөв шилжүүлэх

 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

- Төрийн сангийн төлбөр тооцоог, өдөр дутам түргэн шуурхай, үнэн зөв, хууль журмын хүрээнд гүйцэтгэх 

 -Төрийн сангаар зарцуулалтын гүйлгээ хийх

-Зардлын гүйгээг түргэн шуурхай гүйцэтгэх

-Ажил гүйлгээ бүрийн анхан шатны баримтын бүрдэлд хяналт тавих.

-Аж ахуйн нэгжийн улирал, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хүлээн авах.

-Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаарх төрийн бодлого хууль тогтоомж, тухайн Хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг зохион байгуулах

-Төсвийн байгууллагуудын хөрөнгийн зарцуулалтанд хяналт тавих, тооллого явуулах, дүн мэдээг нэгтгэж мэдээлэх.

 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг гардан хийж, НББОУС-д нийцүүлэн анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж, санхүүгийн тайлан, мэдээг үнэн зөв гаргах

-Өөртөө холбоотой мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж өгөх

-Жолооч нарын замын хуудасны тооцоог сар бүр бодож байх

- Хариуцсан байгууллагын үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, хяналт тавьж ажиллах.

-Ажилчдын нийгэм даатгал, эрүүл мэндийн дэвтрийн бөглөлтийг тухай бүр хийж баталгаажуулж байх -Байгууллагын ажилчдын эд хөрөнгийн бүртгэлийг тухай бүр хөтөлж байх.

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг гардан хийж, НББОУС-д нийцүүлэн анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж, санхүүгийн тайлан, мэдээг үнэн зөв гаргах -Өөртөө холбоотой мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж өгөх

-Жолооч нарын замын хуудасны тооцоог сар бүр бодож байх

- Хариуцсан байгууллагын үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, хяналт тавьж ажиллах.

-Ажилчдын нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн дэвтрийн бөглөлтийг тухай бүр хийж баталгаажуулж байх

-Байгууллагын ажилчдын эд хөрөнгийн бүртгэлийг тухай бүр хөтөлж байх.

- Бүх техник хэрэгслийг паспорттай болгох арга хэмжээ авч хөдлөл өөрчлөлийг тухай бүр хөтөлж бүртгэх.

-Тухайн салбар, байгууллагын аж ахуй, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны хүрээнд гарсан хөрөнгө, эх үүсвэрийн хөдлөл, өөрчлөлт бүрийг анхан шатны бүртгэлийн батлагдсан загвар аргачлалын дагуу бүртгэж, баримтын бүрдэлтэд хяналт тавих.

 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Бэлчээрийн хортон мэргэчидтэй тэмцэх, санал авах боловсруулах

-Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор шинээр худаг гаргах, хайгуул хийлгэх, худгуудийн бүртгэлийг хийх

-Нутаг дэвсгэрийнхээ бэлчээрийн газрыг зүй зохистой ашиглах, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, үржил шимийг нь дээшлүүлэх арга хэмжээ авах

-Жижиг дунд үйлдвэр эрхэлж байгаа болон хоршоонуудын тухай мэдээ тайланг нэгтгэн гаргаж хянуулж байх

- Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох хүмүүст танилцуулж байх -сумын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн талаарх ажлыг нэгтгэн ажиллах

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Мал Эмнэлэг, ХАА-н болон Хүнсний салбарт мөрдөгдөж байгаа МУ-н хууль, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлт, дүрэм заавар журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

-Нутаг дэвсгэрт ариун цэвэр халдваргүйжүүлэлтийн байдалд хяналт тавьж, хүн амыг гоц халдварт болон халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, уг өвчин гарч болох нөхцөл бүрдсэн буюу гарсан тохиолдолд нутаг дэвсгэртээ бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн онцгой дэглэм тогтоох саналыг боловсруулан холбогдох хүмүүст тавих,гамшгийн төлөвлөгөөнд тодотгол жил бүр хийх

- Сумын ХАА болон МАА-н талаарх бодлогыг баримтлах буюу нэгдсэн судалгаатай байх 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Нутаг дэвсгэртээ боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомж, тухайн шатны Хурлын болон Засаг даргын шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг зохион байгуулах

- Нутаг дэвсгэрийн боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, биеийн тамир спортын байгууллагууд эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон стандарт, норм, нормативыг сахин мөрдөж байгаа эсэхэд тэдгээрийн харъяалал, өмчийн төрөл, хэлбэрийг харгалзахгүйгээр хяналт тавих

-Хууль тогтоомж, Засгийн газар, Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг биелүүлэх үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж үр дүнг тооцох

 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Уул уурхайн компаниудын байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар авсан арга хэмжээ газар, ус ашиглалт, хамгаалалт нөхөн сэргээлтийн байдалд хяналт шалгалт хийх

-Химийн хорт болон аюулт бодис ашиглалт , хадгалалт тээвэрлэлт , хамгаалалт нөхөн сэргээлтийн байдалд хяналт шалгалт хийх

-Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид баяжуулах үйлдвэрүүдэд хяналт шалгалт хийх

-Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид геологи хайгуулын ажил гүйцэтгэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх

-Тэсэрч дэлбэрэх бодис тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлт зарцуулалтанд хяналт шалгалт хийх

-Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хууль бус малтлага хийсэн байдалд хяналт шалгалт хийх нутаг дэвсгэрийнхээ түүх соёлын дурсгалт газар, булш хиргсүүрийг хамгаалах ажлыг зохион байгуулах

-Нутаг дэвсгэрийнхээ ашигт малтмалын Х-ын болон А тусгай зөвшөөрөл олгоход хууль тогтоомжид заасны дагуу санал өгөх 

-Газар нутгийнхаа тодорхой хэсгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах санал боловсруулж Хуралд оруулж шийдвэрлүүлэх, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Төр засгийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх

-Хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшин, шилжилт хөдөлгөөн, цэрэг, иргэний хамгаалалт, мал аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, халамж, хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт багийн өрхийн эдийн засаг нийгмийн талаарх анхан шатны бүхий л мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж, багийн түвшинд бодлого баримталж, судалгаатай байх 

 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Төр засгийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх

-Хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшин, шилжилт хөдөлгөөн, цэрэг, иргэний хамгаалалт, мал аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, халамж, хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт багийн өрхийн эдийн засаг нийгмийн талаарх анхан шатны бүхий л мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж, багийн түвшинд бодлого баримталж, судалгаатай байх 

 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Төр засгийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх

-Хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшин, шилжилт хөдөлгөөн, цэрэг, иргэний хамгаалалт, мал аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, халамж, хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт багийн өрхийн эдийн засаг нийгмийн талаарх анхан шатны бүхий л мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж, багийн түвшинд бодлого баримталж, судалгаатай байх 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Төр засгийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх

-Хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшин, шилжилт хөдөлгөөн, цэрэг, иргэний хамгаалалт, мал аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, халамж, хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт багийн өрхийн эдийн засаг нийгмийн талаарх анхан шатны бүхий л мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж, багийн түвшинд бодлого баримталж, судалгаатай байх 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

1. Төрсний бүртгэл

2. Гэрлэлт бүртгэл

3. Овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл

4. Үрчлэлтийн бүртгэл

5. Эцэг тогтоолт

6. Гэр бүл цуцлалт

7. Нас баралтын бүртгэл

8. Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Төсвийн орлого бүрдүүлэх Татварын Ерөнхий хууль болон бусад хууль тогтоомжийг татвар төлөгч аж ахуйн нэгж байгууллага , иргэдэд суртчилан таниулах , түүнийг хэрэгжүүлэх ,хэрэгжилтэнд хяналт тавих - Татвар төлөгч иргэд аан байгуулагад хуулийн дагуу хөнгөлөлт , чөлөөлөт үзүүлэх , татварын тодорхойлолт гаргаж өгөх татварын холбогдох тайланг хүлээн авч хянах

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:  

-Нийгмийн халамжийн тухай хууль , Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль тогтоомж, журам, ЗГ-ын тогтоолын биелэлтийг хангах ажлыг гүйцэтгэх, Аймгийн Засаг даргын бүрэн эрхийн хугацааны мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилтын биелэлтийг хангаж ажиллах, НХҮЕГ-ын зорилт чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг мэргэшлийн үндсэн дээр хийж гүйцэтгэх. Үүнд: 1. Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан ЗГ, эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хууль тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

-Бичиг хэргийн стандартын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

- Архивын үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг хангуулж ажиллах

- Албан бичиг хөтлөлтийг зохих дүрэм зааврын дагуу хөтлөх

-Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох хүмүүст танилцуулж байх

- Ажилчдын цаг бүртгэлийг хийх -Архивын баримт бичиг, ирсэн явсан бичгийн хөтөлгөөг цахим санд бүрэн суулгах

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

Эд аж ахуйн тооллогыг жилд 2 удаа чанартай хийж, ажилчин, албан хаагчдын эд аж ахуйн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар санаачлагатай, ажил зохион байгуулж ажиллах

- Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь бүрэн биелүүлэх

-ЗДТГ-н туслах аж ахуйгаас мал бойлон хийх болон бусад хүлээн авалт, амралт зугаалагад явахад байгууллагын бэлтгэл ажлыг хариуцна.

-Албан хаагчдын шаардсан бичиг хэрэг, эд аж ахуй , урсгал засварын материалыг байгууллагын даргын зөвшөөрлөөр гэрээ байгуулсан аж ахуй нэгжүүдээс нийлүүлнэ ЗДТГ-т орж ирсэн хөрөнгө орлогын зурагт тайланг хагас бүтэн жилээр хийж альбомжуулах

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг :

-ЗДТГ-ын албан байрны дотоод болон гадаад орчин, өрөө тасалгаануудын цэвэрлэгээг хийх 

-Засаг дарга, Тамгын газрын ажлын аппаратад албан ажлын шугамаар уулзах иргэдийг дуудах, зарлал мэдээлэл хүргэх

- Засаг дарга, Тамгын газрын шууд удирдах албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгавар болон нийтийг хамарсан цаг үеийн ажилд биечлэн оролцож гүйцэтгэх

- Засаг дарга, ЗДТГ-ын ажлын аппарат болон гаднаас ирсэн зочдод үйлчлэх   

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг: 

- Засаг дарга болон Тамгын газрын ажилчдын албан үүргээ гүйцэтгэхэд унаа тэрэгний бүрэн байдлыг хангаж үйлчлэх

- Цаг үеийн ажилд буюу тухайн үед хариуцуулсан ажлыг хийж гүйцэтгэх

- Дотоод ажил үйлчилгээнд явах

- Замын хуудасны тооцоог сар бүр хийх

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүлэг:

 -Засаг дарга болон Тамгын газрын халаалтын систем, болон эд хөрөнгийн эвдрэл гэмтлийг хариуцах 

-Цаг үеийн ажилд буюу тухайн үед хариуцуулсан ажлыг хийж гүйцэтгэх

-Гадны хашаа хайсны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцана.

-Дотоод ажил үйлчилгээнд явах

-Замын хуудасны тооцоог сар бүр хийх

-Айл өрх, албан байгууллагуудын хаягдал хогийг тээвэрлэн буулгах 

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах