Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Мэдээ мэдээлэл

 • -

 • Цаг үеийн мэдээ

"МАНЛАЙ ЭЭЖ-2017" арга хэмжээ зохион байгууллаа.

ÎÓ-ûí ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýðõèéã õàìãààëàõ ºäºð Ìàðòûí 8-íы баяраар  “Ìàíëàé ýýæ-2017” àðãà õýìæýýã çîõèîí áàéãóóëæ сумын Çàñàã äàðãûí 2017 оны А/18 òîîò çàõèðàìæààð èðãýí Д.Зэмүү, Г.Норов íàðò Ìàíëàé ýýæ öîë òýìäýã, Ч.Цэвээнжав, Д.Бямба, Б.Чанцалдулам, Б.Цэрэнсоном, Д.Эрдэнэчулуун, С.Аашаар, О.Бүжинлхам, Д.Сэмжээндүү, Д.Цэндсүрэн íàðò Ìàíëàé ýýæ õ¿íäýò ºðãºìæëºëèéã òóñ òóñ îëãîëîî. Ìàíëàé ýýæ¿¿äýä үр хүүхдүүд нь õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëæ, “ÝÝÆÝÝ ÄÓÓËÚß” õ¿íäýòãýëèéí êîíöåðò  òîãëîëîî.

 

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах