Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Байгууллагууд

  • -

  • ИТХурал

..бусад

Намсрай овогтой Дашцэрэн 1996-2004 онуудад

                                                       

1962 îíä ªâºðõàíãàé àéìãèéí Ñàíò ñóìàíä òºðæ, 1986 îíä Äîðíîãîâü àéìãèéí ÀÓÄóÑ, 2007 îíä Ýðäýíýò õîòûí Ìàðãàä äýýä ñóðãóóëü òóñ òóñ òºãññºí ýõíýð õ¿¿õä¿¿äèéí õàìò àìüäàðäàã. 1986-1989 îíä Äýëãýðõàíãàé ñóìûí ¯ÝÇ-èéí äàðãà, 1990 îíä ñóìûí íàìûí õîðîîíû îðëîã÷ íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà, 1990-1992 îíä ñóìûí ÀÕ-ûí òýðã¿¿ëýã÷äèí íàðèí áè÷ãèéí äàðãà, 1992-1996 îíä ñóìûí ÈÒÕ-ûí òýðã¿¿ëýã÷äèí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà, 1996-2004 îíä ÈÒÕ-ûí òýðã¿¿ëýã÷äèéí äàðãà, 2005 îíîîñ ºíººã õ¿ðòýë Äýëãýðõàíãàé ñóìûí ÇÄÒÃ-ûí äàðãààð àæèëëàæ áàéíà

 

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах