Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Байгууллагууд

  • -

  • ИТХурал

            Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 6 дах удаагийн сонгуулийн үр дүнд 2012 онд байгуулагдсан Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь сумынхаа иргэдийн эрх ашиг, хүсэл сонирхолыг илэрхийлж сумын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн зорилтыг тодорхойлон түүнийг хэрэгжүүлэхэд Засаг дарга түүний Тамгын газар баг хороодтой хамтран ажиллаж байна. Àðä÷èëñàí íèéãýì äýõ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíû øààðäëàãàä îðîí íóòãèéí óäèðäëãûí ¿éë àæèëëàãààã íèéö¿¿ëýí îðîí íóòãèéí áèå äààñàí õºãæëèéã õàíãàõ, Ìîíãîë Óëñûí ¿íäñýí õóóëü, ÇÇÍÄÍÒÓ-ûí òóõàé õóóëü áîëîí áóñàä õóóëü òîãòîîìæîîð ºãºãäñºí á¿ðýí ýðõ, ÷èã ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëæ ñóìûí ýäèéí çàñàã íèéãìèéã õºãæ¿¿ëýõ áîäëîãûã ç¿é çîõèñòîé òîäîðõîéëîí ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä ñóìûí èðãýä хамт олны á¿òýýë÷ ñàíàà÷ëàãà, èäýâõòýé îðîëöîîнд тулгуурлан ажиллах зарчмыг баримталж хүний хөгжлийг бүх талаар хангах боломж нөхцөлийг бий болгох, суманд нутгийн өөрөө удирдах ёсыг хөгжүүлэх, орон нутагт бие даан ажиллах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд ñóìûí ÈÒÕ-ûí үйл ажиллагааны ýðõýì çîðèëãî þì.

            Äýëãýðõàíãàé ñóìûí Èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí õóðàë íü Òºðèéí áàéãóóëàëò, õóóëü ç¿éí áàéíãûí àæëûí õýñýã, Òºñºâ ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí áàéíãûí àæëûí õýñýã, Íèéãìèéí áîäëîãûí áàéíãûí àæëûí õýñýã, պ人ãèéí áîäëîãî áàéãàëü îð÷íû áàéíãûí àæëûí õýñýã ãýñýí 4 àæëûí õýñýãòýé áºãººä Óëààí çàãàëìàéí àíõàí øàòíû õîðîî, Öàãààòãàõ àæëûã óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõ ñàëáàð êîìèññ, Ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæëûã çîõèöóóëàõ çºâëºëòýé㺺ð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà.   Ìоíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëü, Çàñàã Çàõèðãàà Íóòàã Äýâñãýðèéí Íýãæ Ò¿¿íèé Óäèðäëàãûí òóõàé õóóëèéí äàãóó 2012 îíä ÿâàãäñàí óëñ òºðèéí ñîíãóóëèàð Íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ áàéãóóëëàãûí íýãæ áîëîõ òóñ ñóìûí Èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí õóðàë íü á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòûí õóâüä 2012 îíû 12 ñàðûí 10 íä õóðàëäñàí õóðàëäààíààð 21 òºëººëºã÷ 7 òýðã¿¿ëýã÷, 4 àæëûí õýñýãòýéãýýð çºâøººðºãäºí ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà.


  

 

 

дэлгэрэнгүй

 

 

 

    Оòãîíû ßäàìñ¿ðýí
         1992-1996 он

1992 îíä Äýëãýðõàíãàé ñóìûí Øèíý çàì íýãäëèéí äàðãààð àæèëëàæ áàéõäàà Äýëãýðõàíãàé ñóìûí íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ áàéãóóëëàãûí àíõäóãààð õóðëààð áàéãóóëàãäñàí Äýëãýðõàíãàé ñóìûí ÈÒÕ-ûí òºëººëºã÷ººð ñîíãîãäîæ íóòãèéí óäèðäëàãûã õºãæ¿¿ëýõýä ãàð áèå îðîëöîæ ÿâñàí. ̺í îíîîñ ýõëýí ÈÒÕ-ûí äàðãààð ñîíãîãäîí 1992-1996 îí õ¿ðòýë àæèëëàæ 1996-2000 îí, 2000-2004 îíóóäàä Èðãýäèéí õóðëûí òºëººëºã÷ººð äàõèí ñîíãîãäîæ áàéæýý.

 

дэлгэрэнгүй

                                                       

1962 îíä ªâºðõàíãàé àéìãèéí Ñàíò ñóìàíä òºðæ, 1986 îíä Äîðíîãîâü àéìãèéí ÀÓÄóÑ, 2007 îíä Ýðäýíýò õîòûí Ìàðãàä äýýä ñóðãóóëü òóñ òóñ òºãññºí ýõíýð õ¿¿õä¿¿äèéí õàìò àìüäàðäàã. 1986-1989 îíä Äýëãýðõàíãàé ñóìûí ¯ÝÇ-èéí äàðãà, 1990 îíä ñóìûí íàìûí õîðîîíû îðëîã÷ íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà, 1990-1992 îíä ñóìûí ÀÕ-ûí òýðã¿¿ëýã÷äèí íàðèí áè÷ãèéí äàðãà, 1992-1996 îíä ñóìûí ÈÒÕ-ûí òýðã¿¿ëýã÷äèí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà, 1996-2004 îíä ÈÒÕ-ûí òýðã¿¿ëýã÷äèéí äàðãà, 2005 îíîîñ ºíººã õ¿ðòýë Äýëãýðõàíãàé ñóìûí ÇÄÒÃ-ûí äàðãààð àæèëëàæ áàéíà

 

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах