Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2   3  ( 21 мэдээ )

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд иргэдээс амаар, бичгээр болон цахим сүлжээ, утсаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шуурхай шийдвэрлэж өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэнд тавих дотоодын хяналтыг сайжруулан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

  Худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсан аудитын дүгнэлт

  дэлгэрэнгүй

  Худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсан санхүүгийн албаны дүгнэлт

  дэлгэрэнгүй

  “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд иргэдээс амаар, бичгээр болон цахим сүлжээ, утсаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шуурхай шийдвэрлэж, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэнд тавих дотоодын хяналтыг сайжруулан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

  дэлгэрэнгүй

  “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд иргэдээс амаар, бичгээр болон цахим сүлжээ, утсаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор батлагдсан ил тод байдлыг илтгэх үзүүлэлтийн дагуу байгууллагаас гаргасан олон нийтэд хамааралтай дүрэм, журам, санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах утас, хаягийг мэдээллийн самбарт байршуулж, тогтмол шинэчилж, өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шуурхай шийдвэрлэхэд анхаарч ажиллаж байна.

  дэлгэрэнгүй

  Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газар нь Гадаад харилцааны яамтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангах талаар анхааран ажиллаж байна. Ялангуяа Засгийн газраас 2010 онд шинэчлэн баталсан Гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдсэн зохицуулалтыг сайжруулах тухай тогтоол, Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам, Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, орон нутгийн түвшинд гадаад харилцааг хөгжүүлэх боломжит чиглэлүүдийг оновчтой тодорхойлох, орон нутгийн төрийн байгууллагуудтай харилцан мэдээлэл солилцон үйл ажиллагаагаа Засгийн газрын бодлого, чиглэл, тухайн улстай байгуулсан бодлогын баримт бичигтэй уялдуулахад анхаарч ажиллаж байна.

  дэлгэрэнгүй
  Хуудас:  1   2   3  ( 21 мэдээ )

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах