Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

2015 оны 11 дүгээр сарын байдлаар Аймгийн засаг даргад хандан иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл

Аймгийн Засаг даргад хандан иргэдээс 10 сард 9 өргөдөл ирүүлснээс 5 өргөдлийг шийдвэрлэн хариу өгсөн байна. 4 өргөдөл бүртгэл хяналтанд шийдвэрлэлтийн шатандаа байна. Газрын харилцаатай холбогдсон 2 өргөдөл, эрхзүйн туслалцаа хүссэн 1, эмчилгээний зардалд тусламж хүссэн 1 өргөдөл бүртгэл хяналтанд байна. Ажил хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 2 өргөдөл, газар өмчлөлийн талаар мэдээлэл хүссэн 1 өргөдөл, орон байрны асуудлаарх 1 өргөдөлд холбогдох хэлтэс газрууд хариу өгч шийдвэрлэсэн бөгөөд эмчилгээний зардал хүссэн 1 иргэнд засаг даргын захирамжаар 100 мянган төгрөгний тусламж үзүүлжээ. 10 сарын өргөдлийн шийдвэрлэлт 55.56 хувьтай байна. 11 сарын байдлаар нийт 27 өргөдөл ирүүлснээс 16 өргөдлийг шийдвэрлэн хариу өгч 11 өргөдөл шийдвэрлэх хугацаа болоогүй бүртгэл хяналтанд байна. Өргөдлийг агуулгаар нь авч үзвэл газар эзэмших хүсэлт 8, зуух олгохыг хүссэн 14, ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 1, санхүүгийг туслалцаа хүссэн 1, хөгжим, хүлэмж олгохыг хүссэн тус бүр 1 өргөдлийг ирүүлсэн байна. Одоогийн байдлаар шийдвэрлэлт 59.26 хувьтай байна.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах