Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2   3  ( 21 мэдээ )

Өнгөрсөн хугацаанд аймгийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, аймгийн нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан гадаад харилцаатай холбоотой заалтуудын хэрэгжилтийг хангахад гадаад харилцааны чиглэлийн ажил арга хэмжээ чиглэгдлээ.

дэлгэрэнгүй

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд  “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоол болон холбогдох бусад шийдвэр, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 
Нийт төрийн байгууллагууд удирдлагын дотоод системээр өргөдлийн бүртгэл хяналтыг хийж байгаа нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд тавих хөндлөнгийн хяналтыг сайжруулах бас нэг нөхцөл болж байна.

2015 онд аймгийн www.7059106.mn санал, өргөдөл, гомдлын цахим сайтад  192 санал, хүсэлт, гомдол бүртгэгдсэн байна. Үүний 31 нь санал хүсэлт, 45 нь шүүмжлэл, 1 нь талархал байсан бөгөөд 92.1 хувийн шийдвэрлэлттэй байна. Өмнөх 2014 оны мөн үетэй харьцуулахад сайтад ирүүлсэн иргэдийн санал 1 дахин нэмэгдэж, шийдвэрлэлтийн хувь 9.1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  

дэлгэрэнгүй

Аймгийн Засаг даргад хандан иргэдээс 10 сард 9 өргөдөл ирүүлснээс 5 өргөдлийг шийдвэрлэн хариу өгсөн байна. 4 өргөдөл бүртгэл хяналтанд шийдвэрлэлтийн шатандаа байна. Газрын харилцаатай холбогдсон 2 өргөдөл, эрхзүйн туслалцаа хүссэн 1, эмчилгээний зардалд тусламж хүссэн 1 өргөдөл бүртгэл хяналтанд байна. Ажил хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 2 өргөдөл, газар өмчлөлийн талаар мэдээлэл хүссэн 1 өргөдөл, орон байрны асуудлаарх 1 өргөдөлд холбогдох хэлтэс газрууд хариу өгч шийдвэрлэсэн бөгөөд эмчилгээний зардал хүссэн 1 иргэнд засаг даргын захирамжаар 100 мянган төгрөгний тусламж үзүүлжээ. 10 сарын өргөдлийн шийдвэрлэлт 55.56 хувьтай байна. 11 сарын байдлаар нийт 27 өргөдөл ирүүлснээс 16 өргөдлийг шийдвэрлэн хариу өгч 11 өргөдөл шийдвэрлэх хугацаа болоогүй бүртгэл хяналтанд байна. Өргөдлийг агуулгаар нь авч үзвэл газар эзэмших хүсэлт 8, зуух олгохыг хүссэн 14, ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 1, санхүүгийг туслалцаа хүссэн 1, хөгжим, хүлэмж олгохыг хүссэн тус бүр 1 өргөдлийг ирүүлсэн байна. Одоогийн байдлаар шийдвэрлэлт 59.26 хувьтай байна.

дэлгэрэнгүй

“Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” Монгол Улсын хууль, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг үндэслэн түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулахтай холбогдон гарсан Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг шуурхай болгохтой холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2007 оны 08 дугаар албан даалгаврыг орон нутагт хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

  Дундговь аймагт 2015 оны эхний хагас жилд хэрэгжиж байгаа Ерөнхийлөгчийн Зарлиг 4, Ерөнхий сайдын захирамж 1, Засгийн газрын тогтоол 70, Засгийн газрын 21 хуралдааны тэмдэглэл 80 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

   Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газар нь Гадаад харилцааны яамтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангах талаар анхааран ажиллаж байна. Ялангуяа Засгийн газрын Гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдсэн зохицуулалтыг сайжруулах тухай тогтоолын хэрэгжилтийг  хангах, орон нутгийн түвшинд гадаад харилцааг хөгжүүлэх боломжит чиглэлүүдийг оновчтой тодорхойлох, орон нутгийн төрийн байгууллагуудтай харилцан мэдээлэл солилцон үйл ажиллагаагаа Засгийн газрын бодлого, чиглэл, тухайн улстай байгуулсан бодлогын баримт бичигтэй уялдуулахад анхаарч ажиллаж байна.

    Хуудас:  1   2   3  ( 21 мэдээ )

    Цахим санал, өргөдлийн систем

    www.7059106.mn

    Санал хүсэлт илгээх

    Санал асуулга

    ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

    Үр дүнг харуулах