Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Байгууллагууд

  • -

  • Соёлын төв

         Äóíäãîâü àéìãèéí Ýðäýíýäàëàé ñóìûí Ñî¸ëûí òºâ íü àíõ 1946 îíä óëààí áóëàí íýðòýé Ëóâñàíäàíçàí ýðõëýã÷òýéãýýð áàéãóóëàãäñàíààñ õîéø ºíººäðèéã õ¿ðòýë 68 æèë òàñðàëòã¿é ¿éë óðëàã ñî¸ëûí ¿éë àæèëëàãààã ÿâóóëñààð èðñýí áàéíà. 1974 îíä îäîîãèéí àøèãëàæ áàéãàà áàðèëãà àøèãëàëòàä îðæ ýðõëýã÷ýýð íü Öýäýíäàìáàà ãýäýã õ¿í àæèëëàæ áàéñàí áà áàéãóóëàãäñàí öàãààñ õîéø Ëóâñàíäàíçàí, Ðàäíàà, Íàìõàéæàíöàí, Äàìäèíñ¿ðýí, Ñ¿õáàÿð, Î.Ìÿäàãìàà íàð óã áàéãóóëëàãûí ýðõëýã÷ýýð àæèëëàæ áàéæýý. Одоо манай байгууллага 250 хүний суудалтай, жилийн 4 улиралд тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг, эрхлэгчийн өрөө, хөгжмийн кабинет, бүжгийн заал, номын сан, орон нутаг судлах танхим, бэлтгэлийн өрөө, кассын өрөө зэрэг 10 өрөө танхимтай. Эрхлэгч, дуу хөгжмийн багш, бүжгийн багш, номын санч, техникч, галч гэсэн 9 ажилчин албан хаагчтай.

        Жилдээ 48 нэр төрлийн 145 нэгж ажил зохион байгуулж, хөдөөгийн иргэд, малчид, хүүхэд, залуучууд болон нийгмийн бүх давхаргад coёл олон нийтийн ажлаа төрөл бүрийн арга хэлбэрээр зохион байгуулж, хөдөөгийн 7 баг зэргэлдээх сумын иргэд малчдад урлаг соёлын үйлчилгээ хүргэдэг.

       Манай байгууллага нь урдаг соёлын үйлчилгээнээс гадна өөрийн сум орон нутгийн нутаг дэвсгэр дээр орших түүх соёлын үл хөдрөх дурсгалууд, /сүм, дуган, хиргэсүүр, хөшөөн чулуу, булш, булаг рашаан, / байгалийн үзэсгэлэнт, домогт газрууд, нутгийн ард иргэдийн гар дээр хадгалагдаж байгаа түүхийн дурсгалт үнэт ховор эд зүйлсийн бүртгэл, соёлын биет болон биет бус өвийг хадгалах хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэдэг.

Эрдэнэдалай сумын соёлын төвийн шилэн дансны мэдээлэл Энд дарж үзэх

дэлгэрэнгүй

      Соёлын үйлчилгээний төрөл хэлбэрийг нэмэгдүүлж, ажил үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, õàðüöààíû ºíäºð ñî¸ëòîé, мэргэæèëòýé боловсон хүчнээр хангаãäсàí, òààòàé îð÷èí , чанартай үйлчилгээ, мэргэшсэн хамт олон бүхий СОЁЛ – МЭДЭЭЛЭЛИЙН ТӨВ болно.

          Зорилт:

  • Байгууллагын үйл ажиллагааны ойрын болон хэтийн төлөвлөгөө , төсвийг боловсруулан, хууль тогтоомжоор олгосон эрхийн дагуу төсвийн болон хандивын хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашигтай зарцуулна.
  • Дотоод болон гадаадын соёлын чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар адил төстэй үйл ажиллагаа бүхий байгууллагатай, мөн өөрийн сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуйн нэгж, ардын авъяастнуудтай хамтран ажиллах ба тэдэнд урлагийн талаар арга зүйн зөвлөмж, сургалт явуулж, үйлчилгээний нэр төрөл, хамрах хүрээг нэмэгдүүлнэ.
  • Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай асуудлаар соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон эрх бүхий дээд байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, орон нутгийн удирдах ажилтан, байгууллага, аж ахуйн нэгжид хандан холбогдох саналыг тавьж шийдвэрлүүлнэ.
  • Албан газар, ААН, иргэд, хөдөөгийн хөдөлмөрчид, хүүхэд багачуудын дунд тэдний хэрэгцээ сонирхолд түшиглэн соёл , чөлөөт цагийн олон талт ажлыг зохион байгуулах, үндэсний уламжлалт өв соёл, сонгодог урлаг, соёлын биет болон биет бус өвийг сурталчлан дэлгэрүүлэх, хадгалж хамгаалах чиглэлээр судалгаа явуулж , сургалт дамжаа хичээллүүлэн соёлын үйлчилгээний хүртээмж чанарыг дээшлүүлнэ.
дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг:

1. Сумы соёлын төвийн үйл ажиллагааг удирдан зохон байгуулж өдөр тутмын удирдлагаар хангах;

2. Соёлын төвийн ажилагчид болон уран сайханчдын хурал, зөвөлгөөнийг удирдан хийлгэх, соёлын ажилтнуудын эрхэлсэн ажилд хяналт тавьж, ажлын төлөвлөгөө графикийг нь батлах, тэднийг ажилд авах талаар холбогдох байгууллагад санал оруулах, хамт олны асуудлыг шийдвэрлэх;

3. Соёлын төвөөс зохион байгуулж хэрэгжүүлэх ажил, хэмжээ, тэдгээрт зарцуулагдах төсөв хөрнөгийг төлөвлөх, батлуулах, зарцуулах, материаллаг баазыг бэхжүүлэх нөөц бололцоог ашиглах талаар шаардлагатай арга хэмжээ авах;

4. Малчид, тариаланчидад соёл урлагаар үйлчлэх ажлыг шинэ арга барилаар, орон нутгийн онцлогт нийцүүлсэн оновчтой зохион байгуулах;

5. Сумын нийгэм соёлын асуудлыг зохицуулан удирдах;

6. Хүн амын оюун санааны эрэлт хэрэгцээнд судалгаа, дүн-шинжилгээ хийж үйл ажиллагааг явуулах;

7. Орон нутгийн хүн амын зан үйл, ёс заншил, хэл ярианы онцлогыг судалж, тэдгээрийн дэвшилттэй зүйлийг өвлүүлэн хөгжүүлэх талаар санал боловсруулан хэрэгжүүлэх;

8. Соёлын тухай Монгол Улсын хуулиар иргэдэд хүлээлгэсэн"....удам угсаагаа мэдэх, угийн бичгээ хөтлөх..." журамт үүргийг биелүүлэх ажлыг тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд зохион байгуулах;

9. Соёлын төвөөс хүн амын дунд зохиож буй соёл чөлөөт цагийн болон урлаг, уран сайхны ажлын бүртгэл хөтөлж мэдээ тайлан гаргах;

10. Соёлын төвд шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хувцас хэрэглэлийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах;

11. Сургууль болон холбогдох байгууллагуудтай хамтран хүүхэд, залуучуудад гоо зүйн хүмүүсил, уран сайхны боловсрол олгох талаар санал боловсруулан хэрэгжүүлэх;

 

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах