Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Байгууллагууд

  • -

  • Цэцэрлэг

              Эрдэнэдалай сумын цэцэрлэг нь анх 1960 онд нэгдлийн харъяа 2 бүлэгт 50 хүүхэдтэй 8 ажилчинтай байгуулагдсан ба түүнээс хойш Сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд СӨБ олгох үйл ажиллагааг үе үеийн багш ажилчдын хөдөлмөр үйл ажиллагаагаар одоог хүртэл тасралтгүй явуулж ирсэн.Тус цэцэрлэг нь 1982 оноос 50 хүүхдийн хүчин чадалтай зориулалтын барилгад шилжин орж ажилласанаар СӨНХ-дийн хамран сургах хүрээ хүртээмж нэмэгдэж СӨНХдэд СӨБоловсрол олгох үул ажиллагааны хөгжил,сургалтын арга зүйн агуулга,багш ажилчдын боловсролын түвшин хөдөлмөрийн чадавхи жилээс жилд дээшлэн ажлын арга барил,мэргэжлийн ур чадвар,мэдлэг дадлага хуримтлуулсан хамт олон юм.

дэлгэрэнгүй

            Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын хүрээнд хүүхэд бүрт хөгжих, суралцах, тэгш эрхийн баталгааг хангах, хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээ бий болгох суурь зарчимд тулгуурлан сургуулийн өмнөх боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

                 Энэ бодлогын хүрээнд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ:

1. Сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийг цэцэрлэгийн хэмжээнд хэрэгжүүлнэ.

2. Багшийн хөгжлийн хэрэгцээнд үндэслэн мэргэжил дээшлүүлэх танхимын болон зайн сургалтыг   хэрэгжүүлнэ.

3. Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх тэргүүн туршлага бүхий арга зүй, технологийг түгээн дэлгэрүүлж, сайн хичээл, үйл ажиллагааны соёлыг сургуулийн өмнөх боловсролын түвшинд төлөвшүүлэн хөгжүүлнэ.

4. Цэцэрлэг сургуулийн орчинд хүүхдийг болзошгүй эрсдлээс хамгаалах ,хоол хүнсний хангамжийн үйлчилгээ болон ус ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах, нэгж байгууллага, холбогдох албан тушаалтны үүрэг хариуцлагыг чанд мөрдүүлнэ.

5. СӨБ-ын үйлчилгээнд тогтмол хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхдийг гэр бүлийн орчинд хөгжүүлэх талаар бий болсон арга зүй, технологи, туршлага, санал санаачилыг түгээн дэлгэрүүлэхэд төр иргэний нийгмийн байгууллага, эцэг эх асран хамгаалагчийн оролцоо хамтын ажиллагааг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх.

6. СӨБ-ын чанарын шинэчлэл”Авъас”Ном” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллана.

7. Хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд гарч байгаа ахицыг тодорхойлон ажиллах.

8. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг, эх, хамт олон, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх.

9. Үйлчилгээний чанар соёлыг эрхэмлэн мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах. 

10. Хамран сургалт \цэвэр жин\-ыг өмнөх хичээлийн жилээс 1,0%-иар ахиулна.

11. Цэцэрлэгт багшлах эрхтэй багш ажиллуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ.

дэлгэрэнгүй

          Ажлын чиг үүрэг:Хүүхдийн цэцэлэгийн хөгжлийг төлөвлөх , зохион байгуулах,хэрэгжилтийг манлайлан,хяналт шинжилгээ хийх үндсэн дээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг захиргааны удирдлагаар ханган багш хүүхдүүдэд цогц чадамжид суурилсан сургуулийн өмнөх боловсролын стандартыгхэрэгжүүлэхэд нь үйлчилээ үзүүлэх 

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах