Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Байгууллагууд

  • -

  • Засаг даргын Тамгын газар

ЗДТГ-ын дарга Г.Энхдэлгэр:

             Эрдэнэдалай сумын ажилсаг бүтээлч хөдөлмөрчид, малчид, ахмад буурлууд, өсвөр залуу үеийнхэн, энэ нутгаас төрж гарсан эрдэмтэн мэргэд, алдар гавъяатнууд та бүхэндээ аз жаргал, эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн мэндчилье.

          Тус сумын  ЗДТГ  нь Засгийн газрын 1992 оны 24-р тогтоолоор сумын АДХ-ын Гүйцэтгэх захиргааны  бүтцийг өөрчлөн  сумын ЗДТГ болгон орон тоо, бүтэц зохион  байгуулалтын өөрчлөлтийн үр дүнд үүсгэн байгуулагдсан.

        ЗДТГ- нь Засгийн газрын 425-р тогтоолын дагуу 17 орон тоотой үйл ажиллагаагаа явуулахаас 16 орон тоотой ажиллаж байна. Улс төрийн албан тушаалтан 9, үйлчилгээний гэрээт ажилчин 6 албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод хөнгөн шуурхай хүргэх ажлыг зохион байгуулж байна. 

дэлгэрэнгүй

              Төрийн үйлчилгээний шуурхай байдал чанар хүртээмжийг сайжруулж, өрхийн амьжиргааны чадавхийг дээшлүүлэх, хүний хөгжлийг бүх талаар хангах замаар орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангана.

 

дэлгэрэнгүй

             Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ нь засаг захиргааны анхан шатны 7 багтай, сумын Засаг дарга Төрийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэгч 10 албан хаагч, төрийн үйлчилгээний 12 албан хаагч бүхий сумын Засаг даргын тамгын газар, аймгийн хэлтсүүдийн харъяа ЗДТГ-ын албад 7 албан хаагч, 4 хүнтэй цагдаагийн хэсэг бүхий бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

дэлгэрэнгүй

            Санхүүгийн албаны чиг үүрэг: Санхүүгийн албан нь сумын төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, төрийн сангийн зарлага санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах, татварын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлого төлөвлөлт, зохицуулалт, төсвийн байгууллага аж ахуйн нэгжийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, төсөв, санхүүгийн орлого, зарлагын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавих, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хадгалалт, хамгаалалтанд бүртгэлээр тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр өмчийг ашиглах, зарцуулах, шилжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Эрдэнэдалай сумын шилэн дансны талаарх мэдээллийг Энд дарж үзнэ үү.


      

дэлгэрэнгүй

Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн чиг үүрэг: Мал эмнэлэг үржлийн тасаг нь тухайн нутаг дэвсгэрт хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, зохицуулах, хянах үүрэг гүйцэтгэнэ.

дэлгэрэнгүй

Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч Ч.Гантөгс

Ажлын чиг үүрэг:

1. Төрсний бүртгэл

2. Гэрлэлт бүртгэл

3. Овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл

4. Үрчлэлтийн бүртгэл

5. Эцэг тогтоолт

6. Гэр бүл цуцлалт

7. Нас баралтын бүртгэл

8. Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

9. Биеийн давхацахгүй өгөгдлийн бүртгэл

10. Иргэний үнэмлэх олголт

11. Эд хөрөнгийн эрхийн бүх төрлийн үйлчилгээ

12. Хуулийн этгээдийн бүртгэл

 

дэлгэрэнгүй

                  Ажлын чиг үүрэг: -Сумын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй судалгааг багийн Засаг дарга нартаа нийлж гаргах -Хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээ судалгааг тухай бүр хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж мэдээллээр хангах -Ажил эрхлэх хүсэлтэй иргэдийг бүртгэж мэдээг өгч байх - нийтийг хамарсан төслийн хүрээнд хийгдэж буй ажилд хяналт тавьж хэрэгжилтийг зохион байгуулах -Хүн амын нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг боловсруулж ИТХ-аар шийдвэрлүүлж, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санг бүрдүүлэх -Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох хүмүүст танилцуулж байх - Жижиг дунд үйлдвэр эрхэлж байгаа болон хоршоонуудын тухай мэдээ тайланг нэгтгэн гаргаж хянуулж байх - Сум хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийн журмын дагуу төсөл хүлээн авч зээл олгох ажлыг зохион байгуулж, эргэн төлөлтөнд хяналт тавьж ажиллана. -Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллах

дэлгэрэнгүй

             Ажлын чиг үүрэг: -Нутаг дэвсгэртээ боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомж, тухайн шатны Хурлын болон Засаг даргын шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг зохион байгуулах - Нутаг дэвсгэрийн боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, биеийн тамир спортын байгууллагууд эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон стандарт, норм, нормативыг сахин мөрдөж байгаа эсэхэд тэдгээрийн харъяалал, өмчийн төрөл, хэлбэрийг харгалзахгүйгээр хяналт тавих -Хууль тогтоомж, Засгийн газар, Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг биелүүлэх үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж үр дүнг тооцох -Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох хүмүүст танилцуулж байх -ЗДТГ-ын техник тоног төхөөрөмж компьютер интернетийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах -Сумын нийгмийн бодлогын хүрээний ажлыг нэгтгэн дүгнэж байх , сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, соёлын төв, спортын төвийн дарга эрхлэгч нарыг ажлыг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох - Сумын цаг үеийн ажлын талаар мэдээллийг цахим орчинд мэдээлэх

дэлгэрэнгүй

                 Ажлын чиг үүрэг: -Уул уурхайн компаниудын байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар авсан арга хэмжээ газар, ус ашиглалт, хамгаалалт нөхөн сэргээлтийн байдалд хяналт шалгалт хийх -Химийн хорт болон аюулт бодис ашиглалт , хадгалалт тээвэрлэлт , хамгаалалт нөхөн сэргээлтийн байдалд хяналт шалгалт хийх -Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид баяжуулах үйлдвэрүүдэд хяналт шалгалт хийх -Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид геологи хайгуулын ажил гүйцэтгэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх -Тэсэрч дэлбэрэх бодис тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлт зарцуулалтанд хяналт шалгалт хийх -Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хууль бус малтлага хийсэн байдалд хяналт шалгалт хийх нутаг дэвсгэрийнхээ түүх соёлын дурсгалт газар, булш хиргсүүрийг хамгаалах ажлыг зохион байгуулах -Нутаг дэвсгэрийнхээ ашигт малтмалын Х-ын болон А тусгай зөвшөөрөл олгоход хууль тогтоомжид заасны дагуу санал өгөх 

дэлгэрэнгүй

           Ажлын чиг үүрэг: 1.1 Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, иргэдэд сурталчлах 1.2 Сумын төвд иргэд, байгууллага, аж ахуй нэгжид гэр бүлийн хэрэгцээний болон аж ахуйн зориулалтаар газар эзэмшүүлэх асуудлаар өргөдөл хүлээн авч, Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн гэрээ байгуулж гэрчилгээ олгох 1.3 Ашигт малтмал ашиглах, аялал жуулчлал эрхлэх болон гадаадын иргэд, хуулийн этгээдэд газар ашиглуулах, Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн гэрээ байгуулж гэрчилгээ олгох 1.4 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох, дуудлага худалдаа болон төсөл сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах 1.5 Бэлчээрийг зөв зохистой ашиглах, малчид өвөлжөө хаваржааны доорхи газрыг эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах 1.6 Газар өмчлөх иргэдийн өргөдөл, материалыг хүлээн авч өмчлүүлэх, шийдвэр гарсны дараа олгогдсон газрыг газар дээр нь хүлээлгэн өгч, кадастрын зураг, хянан баталагаа хийж, газрыг улсын бүртгэлд бүртгүүлж гэрчилгээ авах нөхцөл бүрдүүлэх 2.1 Эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлийн газрын бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн сан үүсгэх, өөрчлөлтийг хүснэгтэн болон зурган мэдээлэлд тусгаж баяжуулах, мэдээллээр иргэд байгууллагад үйлчлэх. 2.2 Газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн байдалд судалгаа хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллах 

дэлгэрэнгүй

            Ажлын чиг үүрэг: - Засгийн газар, аймаг,сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт, мөрийн хөтөлбөр, зөвлөмжийн биелэлтийг нэгтгэн мэдээ тайланг хугацаанд нь өгч байх - Сум орон нутгаас зохион байгуулсан ажлын талаарх мэдээллийг АС цогцолбор ЦОГЛОГ телевиз, бусад мэдээллийн хэрэгслээр хүргэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах, сэтгүүл гаргах -Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэлийг хөтөлж, хяналт тавьж ажиллах -Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэж танилцуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах -Хяналтанд авах тогтоол шийдвэрийг холбогдох мэрэгжилтэнгүүдэд өгч биелэлтийг тооцож байх 

дэлгэрэнгүй

              Ажлын чиг үүрэг: -Төр засгийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх -Хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшин, шилжилт хөдөлгөөн, цэрэг, иргэний хамгаалалт, мал аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, халамж, хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт багийн өрхийн эдийн засаг нийгмийн талаарх анхан шатны бүхий л мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж, багийн түвшинд бодлого баримталж, судалгаатай байх 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг: -Төр засгийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх -Хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшин, шилжилт хөдөлгөөн, цэрэг, иргэний хамгаалалт, мал аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, халамж, хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт багийн өрхийн эдийн засаг нийгмийн талаарх анхан шатны бүхий л мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж, багийн түвшинд бодлого баримталж, судалгаатай байх 

дэлгэрэнгүй

Ажлын чиг үүрэг: -Төр засгийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх -Хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшин, шилжилт хөдөлгөөн, цэрэг, иргэний хамгаалалт, мал аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, халамж, хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт багийн өрхийн эдийн засаг нийгмийн талаарх анхан шатны бүхий л мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж, багийн түвшинд бодлого баримталж, судалгаатай байх 

дэлгэрэнгүй

            Ажлын чиг үүрэг: -Төр засгийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх -Хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшин, шилжилт хөдөлгөөн, цэрэг, иргэний хамгаалалт, мал аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, халамж, хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт багийн өрхийн эдийн засаг нийгмийн талаарх анхан шатны бүхий л мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж, багийн түвшинд бодлого баримталж, судалгаатай байх 

дэлгэрэнгүй

           Ажлын чиг үүрэг: -Төр засгийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх -Хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшин, шилжилт хөдөлгөөн, цэрэг, иргэний хамгаалалт, мал аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, халамж, хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт багийн өрхийн эдийн засаг нийгмийн талаарх анхан шатны бүхий л мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж, багийн түвшинд бодлого баримталж, судалгаатай байх

дэлгэрэнгүй

              Ажлын чиг үүрэг: -Төр засгийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон дээд шатны Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх -Хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны түвшин, шилжилт хөдөлгөөн, цэрэг, иргэний хамгаалалт, мал аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, газар тариалан, халамж, хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт багийн өрхийн эдийн засаг нийгмийн талаарх анхан шатны бүхий л мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж, багийн түвшинд бодлого баримталж, судалгаатай байх

дэлгэрэнгүй

           Ажлын чиг үүрэг: -Багийн хүн ам нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаануудыг анхан шатны баримтад тулгуурлан гаргаж 10 жилийн судалгаатай болох -Шаардлагатай иргэдийг асрамжийн болон халамжийн үйлчилгээнд хамруулах саналыг холбогдох байгууллага сумын Засаг даргад тавих -Нутаг дэвсгэрийн хүн амын амьжиргааны түвшинг судлах -Хүн амын боловсролын түвшинг судлах, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг сургалтад хамруулах арга хэмжээ авах -Статистикийн мэдээллийг зохих журмын дагуу гаргах -Хүн ам түүний шилжилт хөдөлгөөнийг зохих журмын дагуу дагуу бүртгэх -Захиргааны журмын биелэлтэнд хяналт тавьж, гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, энэ ажилд иргэдийг татан оролцуулах, санал санаачилгыг дэмжих

дэлгэрэнгүй

                   Ажлын чиг үүрэг: -Бичиг хэргийн стандартын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах - Архивын үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг хангуулж ажиллах - Албан бичиг хөтлөлтийг зохих дүрэм зааврын дагуу хөтлөх -Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох хүмүүст танилцуулж байх - Ажилчдын цаг бүртгэлийг хийх -Архивын баримт бичиг, ирсэн явсан бичгийн хөтөлгөөг цахим санд бүрэн суулгах

дэлгэрэнгүй

            Эд аж ахуйн тооллогыг жилд 2 удаа чанартай хийж, ажилчин, албан хаагчдын эд аж ахуйн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах талаар санаачлагатай, ажил зохион байгуулж ажиллах - Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь бүрэн биелүүлэх -ЗДТГ-н туслах аж ахуйгаас мал бойлон хийх болон бусад хүлээн авалт, амралт зугаалагад явахад байгууллагын бэлтгэл ажлыг хариуцна. -Албан хаагчдын шаардсан бичиг хэрэг, эд аж ахуй , урсгал засварын материалыг байгууллагын даргын зөвшөөрлөөр гэрээ байгуулсан аж ахуй нэгжүүдээс нийлүүлнэ ЗДТГ-т орж ирсэн хөрөнгө орлогын зурагт тайланг хагас бүтэн жилээр хийж альбомжуулах -Сум хөгжүүлэх сангаар хийгдсэн нийтийн эзэмшлийн талбайн хөрөнгүүдийн цаашдын ашиглалтад хамгаалалтанд байнгын хяналт тавьж, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна. -Няравын тайланг хугацаанд нь гаргаж өгч нягтлан бодогчоор тооцоо бодуулан баталгаажуулах -Өдөр тутмын ажлын хөтөлгөөг хийж байх -Бэлэн мөнгөний тайланг тухай бүр гаргаж өгч байх -Котелын зуухны хэвийн үйл ажиллагааг хангана. Нүүрсний зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллана. -Гадна орчинг ялангуяа цас бороо орсон үед цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллана. -Гадна орчны, 00-н ариун цэврийн байдал, байгууллагын барилга байшингийн бүрэн байдалд байнгын хяналт тавьж ажиллана. -Гадна орчны тохижилт болон засвар үйлчилгээг хариуцах -Баяр ёслол, төрийн хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах -Наадмын талбайн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах

дэлгэрэнгүй

             Ажлын чиг үүрэг: -Засаг дарга болон Тамгын газрын ажилчдын албан үүргээ гүйцэтгэхэд унаа тэрэгний бүрэн байдлыг хангаж үйлчлэх -Цаг үеийн ажилд буюу тухайн үед хариуцуулсан ажлыг хийж гүйцэтгэх -Гадны хашаа хайсны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцана. -Дотоод ажил үйлчилгээнд явах -Халаалтын системийн эвдрэл гэмтлийг хариуцах -Замын хуудасны тооцоог сар бүр хийх

дэлгэрэнгүй

               Ажлын чиг үүрэг: -Засаг дарга болон Тамгын газрын ажилчдын албан үүргээ гүйцэтгэхэд унаа тэрэгний бүрэн байдлыг хангаж үйлчлэх -Дотоод ажил үйлчилгээнд явах -Гадна тохижилтын ажил засвар үйлчилгээний ажлыг хариуцах -Цаг үеийн ажилд буюу тухайн үед хариуцуулсан ажлыг хийж гүйцэтгэх -Замын хуудасны тооцоог сар бүр хийх

дэлгэрэнгүй

         Ажлын чиг үүрэг: -Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай дуулаанаар хангаж -Өөрийн байгууллагын харъяалалд байгаа байшин барилга, хашаа, өмч хөрөнгө, эд зүйлсийг хулгайд алдахаас сэргийлэх -Хогийн нэгдсэн цэгийн гадна орчинг байнга цэвэрлэж шатах хогийг шатааж байх -Коридор болон өрөө тасалгаануудын пар, секцны халаалтыг байнга шалгаж байх -Конторын үүдний хаалганы цанг буулгаж, хашааны дотор гадны шаардлагатай хэсгийн цасыг цэвэрлэх -Эд аж ахуй, багаж төхөөрмжийг хүлээлгэн өгч байх -Гадна тохижилтын ажлыг хамтран хийх -Удирдлагаас тухайн үед өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах -Ажил хүлээлцсэн гарын үсгийг зурсан байх, мэдээллийг дэвтэрт бичиж он сар өдөр цаг хугацааг тодорхой бичих

дэлгэрэнгүй

            Ажлын чиг үүрэг: -Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай дуулаанаар хангаж -Өөрийн байгууллагын харъяалалд байгаа байшин барилга, хашаа, өмч хөрөнгө, эд зүйлсийг хулгайд алдахаас сэргийлэх -Хогийн нэгдсэн цэгийн гадна орчинг байнга цэвэрлэж шатах хогийг шатааж байх -Коридор болон өрөө тасалгаануудын пар, секцны халаалтыг байнга шалгаж байх -Конторын үүдний хаалганы цанг буулгаж, хашааны дотор гадны шаардлагатай хэсгийн цасыг цэвэрлэх -эд аж ахуй, багаж төхөөрмжийг хүлээлгэн өгч байх -Гадна тохижилтын ажлыг хамтран хийх -Удирдлагаас тухайн үед өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах -Ажил хүлээлцсэн гарын үсгийг зурсан байх, мэдээллийг дэвтэрт бичиж он сар өдөр цаг хугацааг тодорхой бичих

дэлгэрэнгүй

             Ажлын чиг үүрэг: -Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай дуулаанаар хангаж -Өөрийн байгууллагын харъяалалд байгаа байшин барилга, хашаа, өмч хөрөнгө, эд зүйлсийг хулгайд алдахаас сэргийлэх -Хогийн нэгдсэн цэгийн гадна орчинг байнга цэвэрлэж шатах хогийг шатааж байх -Коридор болон өрөө тасалгаануудын пар, секцны халаалтыг байнга шалгаж байх -Конторын үүдний хаалганы цанг буулгаж, хашааны дотор гадны шаардлагатай хэсгийн цасыг цэвэрлэх -эд аж ахуй, багаж төхөөрмжийг хүлээлгэн өгч байх -Гадна тохижилтын ажлыг хамтран хийх -Удирдлагаас тухайн үед өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах -Ажил хүлээлцсэн гарын үсгийг зурсан байх, мэдээллийг дэвтэрт бичиж он сар өдөр цаг хугацааг тодорхой бичих

дэлгэрэнгүй

            Ажлын чиг үүрэг: -Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай дуулаанаар хангаж -Өөрийн байгууллагын харъяалалд байгаа байшин барилга, хашаа, өмч хөрөнгө, эд зүйлсийг хулгайд алдахаас сэргийлэх -Хогийн нэгдсэн цэгийн гадна орчинг байнга цэвэрлэж шатах хогийг шатааж байх -Коридор болон өрөө тасалгаануудын пар, секцны халаалтыг байнга шалгаж байх -Конторын үүдний хаалганы цанг буулгаж, хашааны дотор гадны шаардлагатай хэсгийн цасыг цэвэрлэх -эд аж ахуй, багаж төхөөрмжийг хүлээлгэн өгч байх -Гадна тохижилтын ажлыг хамтран хийх -Удирдлагаас тухайн үед өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах -Ажил хүлээлцсэн гарын үсгийг зурсан байх, мэдээллийг дэвтэрт бичиж он сар өдөр цаг хугацааг тодорхой бичих

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах