Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

 • Цэцэрлэг

 • -

 • 1-р цэцэрлэг

..бусад

Цөм хөтөлбөр хэрэгжих явцаас

Тус цэцэрлэг нь цөм хөтөлбөрийг   хэрэгжүүлэх явцад хичээл хөгжүүлэх үйл ажиллагааг танхимд шилжүүлж

Сэтгэхүй-Математик

Сэдэвт тоглоом-Хэл яриа

Биеийн тамир- Хөдөлгөөн эрүүл мэнд

Дүрслэх-Дүрслэх урлагийн танхимаар явагдаж байна.

Энэ нь хүүхэд бүрийн хөгжлийг хангахад хүүхдийн оролцоо,сонирхолыг өдөөх, тэдэнд сургалтын хэрэглэгдхүүн, хэрэгсэл хүртээмжтэй сонголттой байхаас гадна багшид арга зүйгээ боловсруулах,үйл ажиллагаагаа чанартай өгөөжтэй явуулахад ихээхэн ач холбогдлоо өгч байна.

Бид танхимаа чиглэл чиглэлээрээ тохижуулахад хамт олон эцэг эхийн хүч оролцоог дайчлан багш ажилчид 4 баг болон хуваарилагдаж 7,7 хоногоор танхимдаа шаардлагатай зүйлсийн жагсаалт гарган түүнийхээ дагуу төлөвлөн зохион байгуулалттай тохижилтоо хийж орчноо бүрдүүлэн үр дүнд хүрч байна.

  Цахим санал, өргөдлийн систем

  www.7059106.mn

  Санал хүсэлт илгээх

  Санал асуулга

  ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

  Үр дүнг харуулах