Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Хяналт шилжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

  • -

  • Танилцуулга

ХШҮ-ний тасгийн ерөнхий чиг үүрэг:

v Үйл ажиллагааны   үр дүнг дээшлүүлэх, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дагаврыг үнэлэх замаар сум, агентлаг, хэлтсүүд, ажилтнуудын үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэгээр цаг тухайд нь хангах

v Аймаг, сумдын Засаг дарга, харьяа агентлагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээний дүнг холбогдох байгууллагын дарга, ажилтнуудад танилцуулан аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, шийдвэр гаргуулах

v Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндэсний хөтөлбөр, төсөл, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний орон нутагтай холбоотой заалтуудын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

дэлгэрэнгүй

Ажлын байрны зорилго чиг үүрэг:

Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, батламж, үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, тухайн оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, сум, хэлтэс, агентлагийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж үр дүнг танилцуулж шийдвэр гаргах, биелэлтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах

Ажлын байрны зорилго чиг үүрэг:

Монгол улсын болон аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл төлөвлөгөө, хууль тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх замаар аймгийн үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлэх, ЗГХЭГ-т нутгийн удирдлагын байгууллагаас зохион байгуулсан мэдээг боловсруулан хүргүүлэх

Ажлын байрны зорилго чиг үүрэг:

ЗГ болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, ЗГ-ын болон аймгийн дэд хөтөлбөр, төслүүдийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, аймгийн болон байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлэх, ЗГХЭГ-т нутгийн удирдлагын байгууллагаас зохион байгуулсан мэдээг боловсруулан хүргүүлэх

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах