Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

  • Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

  • -

  • Зорилт чиг, үүрэг

Ажлын байрны зорилт, чиг үүрэг: Хөрөнөгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, аймгийн хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэд бүтэц, байгаль орчны бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, энэ чиглэлээр аймгийн удирдлөагыг мэдээллээр хангах, бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх. Мөн аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар, Тээврийн үндэсний төв, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба, Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба болон сумдын Засаг даргын аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах үйл ажиллагааг чиглүүлэх зохицуулах үүрэг хүлээнэ.

Ажлын байрны зорилт, чиг үүрэг: Хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хөрөнгө батлуулах, бодлогын баримт бичиг боловсруулж хэрэгж худалдан авах үйл ажиллагаагүүлэх, зохион байгуулж, хяналт тавих, энэ чиглэлээр хэлтсийн даргыг санал зөвлөлгөө дэмжлэгээр хангах

Ажлын байрны зорилт чиг, үүрэг: Дэд бүтцийн /газрын харилцаа, барилга хот байгуулалт, цахилгаан, халаалт, цэвэр бохир усны инженерийн шугам сүлжээ, зам, тээвэр, холбоо мэдээлэл/ бодлогын баримт бичиг боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих, энэ чиглэлээр хэлтсийн даргыг санал зөвлөлгөө дэмжлэгээр хангах

Ажлын байрны зорилт чиг үүрэг: Байгалийн баялаг ашиглах, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй хамтарч ажиллах, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал болон бичил уурхайн асуудлаар бодлогын баримт бичиг боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих, энэ чиглэлээр хэлтсийн даргыг санал зөвлөлгөө дэмжлэгээр хангах

Ажлын байрны зорилт чиг үүрэг: Үйлдвэрлэл /үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэр/, үйлчилгээ /худалдаа, ахуйн үйлчилгээ, зочид буудал, нийтийн хоол/, хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын бодлогын баримт бичиг боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих, энэ чиглэлээр хэлтсийн даргыг санал зөвлөлгөө дэмжлэгээр хангах

Хууль тогтоомжийн хүрээнд хөдөө аж ахуйн бодлогын баримт бичиг боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж , хяналт тавих, энэ чиглэлээр хэлтсийн даргыг санал зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах

дэлгэрэнгүй

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах