Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 384 мэдээ )

Төрийн байгууллагын удирдлагууд төрийн албаны стандарт, ёс зүй, сахилга хариуцлага, нутгийн удирдлага, засаг захиргаа,нутаг дэвсгэрийн нэгж, манлайлал , аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, хамтын ажиллагаа зэрэг сэдвүүдээр сургалт, арга зүйн зөвлөгөө авах юм. Сургалтанд аймаг, сумдын удирдлагууд, агентлагын дарга нар нийт 130 гаруй удирдах ажилтан оролцлоо. 

дэлгэрэнгүй

Дундговь аймаг дахь Цагдаагийн газар Иргэний зөвлөл, аймаг сумын удирдлагууд болон иргэд олон нийтэд 2016 оны үйл ажиллагааны тайлангаа тавьж, арга хэмжээнд оролцсон иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаа. Дундговь аймаг дахь Цагдаагийн газар 2016 онд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлэн ажиллажээ. 
Аймгийн хэмжээнд 2016 онд бүртгэгдсэн нийт гэмт хэрэг 8,7 хувь, танхайрах гэмт хэрэг 60 хувь, хүчиндэх гэмт хэрэг 50 хувь, бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг 32,6 хувь, малын хулгайн гэмт хэрэг 48,4 хувь, иргэдийн өмчийн хулгайн гэмт хэрэг 25,8 хувь, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 37,1 хувь, гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 29 хувь, эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг 14,8 хувь, бүлэглэн гүйцэтгэсэн гэмт хэрэг 44 хувь, нас барсан хүний тоо 48 хувь буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 67,6 хувьд хүрч өмнөх оны мөн үеэс 13,8 хувиар өсч, торгосон торгуулийн хэмжээ 173,3 саяар буюу 3 дахин өссөн байгаа нь эрх зүйн зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр тус Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан ажлын үр дүн нэмэгдэж, гэмт хэргийн илрүүлэлт тодорхой хувиар өссөн байна.

дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хотын хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагын сургагч багш Дундговь аймагт ирж 3 өдрийн турш ЕБС-ын сурагчдад сургалт явууллаа. Тэд 215 сурагчдад 5 төрлийн хичээлийг тоглоомын аргад тулгуурлан явуулсан байна. Сургагч багш нар аймгийн Засаг даргын орлогч Ж.Мөнхчулуунтай уулзаж орон нутагт ажилласан талаараа ярилцлага хийлээ. Тэд сурагчдыг оролцоог дэмжин ажиллах, сургуулиуд дээр сэтгэл зүйчийн клуб байгуулах, гэр бүлийн харилцааны чиглэлээр сургалт явуулах зэрэг саналуудыг хэллээ. Төвийн 5 сургуулийн сурагчдаас бүрдсэн  Лидер сурагчдын холбоо байгуулсан бөгөөд тэд цаашид үе тэнгийн сурагчдад зориулсан сургалт, үйл ажиллагаа явуулхад нь орон нутгийн зүгээс дэмжиж ажиллахыг хүслээ. 

дэлгэрэнгүй

Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар аймгийн Засаг дарга, сумын Засаг даргатай гурвалсан гэрээ байгууллаа. Аймгийн Засаг даСургууль захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар гурвалсан гэрээ байгууллаарга О.Бат-Эрдэнэ өнгөрсөн 2016 онд манай боловсролын салбарынхан багагүй амжилттай ажилласныг дурьдаад энэ онд БСШУС-ын яамтай байгуулсан гэрээнд 140 сая төгрөгийн засварын хөрөнгө тусгасан үүнийг сургууль, цэцэрлэгүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг судалж ирсэн ажлыг эрэмбэлэн зарцуулах нь зөв гэсэн саналыг хэллээ. Мөн Засаг даргын зүгээс боловсролын салбарыг бүхий л талаар дэмжиж ажиллана гэдгээ илэрхийллээ.

дэлгэрэнгүй

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Дундговь аймгийн 2012-2031 он хүртэлх хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөгөө болон иргэний нийгмийн байгууллагууд, иргэдийн саналд үндэслэн боловсруулагдсан.

Аймгийн иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх таатай нөхцөлийг бий болгож, орон нутгийн нөөц боломжид тулгуурласан хөдөө аж ахуй, уул уурхай, аялал жуулчлалын хүрээг өргөтгөх, төрийн албаны чадамжийг дээшлүүлж, хүнд суртлыг арилгахад чиглэсэн тодорхой зорилтуудыг дэвшүүллээ.

 

НЭГ. ЗАСАГЛАЛЫН ХҮРЭЭНД

 

Тогтвортой, хариуцлагатай, ил тод төрийн албыг төлөвшүүлнэ.

 

1.1     Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах

1.1.1        Аймагт дутагдалтай байгаа нарийн мэргэжлийн боловсон хүчний судалгааг гарган, төрийн албанд тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг хангаж ажиллана.

1.1.2        Төрийн албан хаагчийг хууль, журмын дагуу сонгон шалгаруулж, төрийн албыг хууль бус томилгоогүй болгоно.

1.1.3        Төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангахад хуулийн хүрээнд хөнгөлөлттэй зээлийн баталгаа гаргаж, мөнгөн дэмжлэг үзүүлнэ.

1.1.4        Аймгийн шилдэг “Төрийн албан хаагч” шалгаруулах журам гаргаж жил бүр шалгаруулан тэдний нийгмийн баталгааг хангахад чиглэгдсэн дэмжлэг, урамшуулал олгодог болно.

1.1.5        Төрийн албан хаагчдыг гадаад, дотоодод туршлага судлуулж, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлнэ.

1.1.6        Багийн Засаг дарга нарыг унаажуулах асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэнэ.

1.1.7        Аймгийн төвд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийг нээн ажиллуулж иргэд төрийн үйлчилгээг нэг дороос хөнгөн шуурхай авах нөхцөл бүрдүүлнэ.

1.1.8        Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх замаар иргэдэд ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй, үйлчилгээг хүнд сурталгүй хүргэж цахим засгийг бодитой хэрэгжүүлнэ.

1.1.9        Малчдыг аюулгүй орчинд амьдрах, мэдээллээр хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, орон зайн тэгш бус байдлаас үл хамааран сум, багийнхаа үйл ажиллагаанд жигд оролцох боломжоор хангана.

1.1.10     Төрийн үйл ажиллагаанд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллага,мэргэжлийн холбоодын хяналтыг бий болгож, төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлнэ.

1.1.11     Жилд таваас доошгүй сумдад аймгийн ЗДТГ болон хэлтэс, агентлаг төрийн үйлчилгээг явуулын байдлаар хүргэдэг болгоно.

1.1.12     Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд орон нутгийн ажиллах хүчний давуу байдлыг тооцдог болгон “Шилэн тендер шалгаруулалт” бодлого хэрэгжүүлнэ.

1.1.13     Сумдтай видео хурал, сургалт хийх орчин бүрдүүлж, төрийн албаны шуурхай байдлыг хангана.

1.1.14     Мэргэжлийн хяналтын газрыг лабораторийн болон бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдахад дэмжлэг үзүүлж, иргэдийг эрүүл аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангагдах нөхцөл бололцоог дээшлүүлнэ.

1.1.15     ОХУ, БНХАУ, БНСУ, Чех улстай тогтоосон гадаад харилцааг бүх чиглэлээр өргөжүүлнэ.

1.1.16     Аймаг орон нутгаа гадаадын улс орнуудад таниулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлж Ази, Европын зарим улс орнуудтай шинээр харилцаа холбоо тогтоон хамтран ажиллана.

 

1.2  Хууль ёсыг бэхжүүлэх

1.2.1        Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн оролцоог хангасан тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн эрхийг хангана.

1.2.2        Иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэхэд хууль хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг өргөжүүлж, ажлын уялдаа холбоо, төрөл, хэлбэрийг сайжруулна.

1.2.3        Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран “Иргэний эрх зүйн боловсрол” аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, иргэдийн хууль эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлнэ.

1.2.4        Иргэд, олон нийтийн оролцоотой Авилгатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, бүх шатанд авилгаас ангид, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ил тод, нээлттэй, итгэл даах байдлыг хангана.

1.2.5        Төрийн архивыг зориулалтын шинэ барилгатай болгох, өргөжүүлэх асуудлыг судалж, орчин үеийн шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжөөр ханган, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

1.2.6        Архивын баримт бичгийн 90 хувийг цахим хэлбэрт шилжүүлж, мэдээллийн нэгдсэн систем бүрдүүлэх, төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг сайжруулна.

1.2.7        Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийгцахимжуулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулж, иргэд ТҮЦ машинаас эд хөрөнгийн лавлагааг чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

1.2.8        “Нэг иргэн, нэг бүртгэл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, бүртгэлийн үйлчилгээнд техникийн дэвшилтэт технологид суурилсан үйлчлүүлэгчид мэдээллийг нээлттэй утасны автомат хариулагчаас авдаг программыг нэвтрүүлнэ.

1.2.9        Улсын бүртгэлийн байгууллагын байр, үйлчилгээний танхимыг иргэдэд ойртуулах, өргөтгөх замаар үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

1.2.10     Мэргэжлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, сумдын төвийн иргэдийн оршин суух хаягийг цэгцэлж, хаягийн мэдээллийг зөрчилгүй болгоно.

 

1.3  Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх

1.3.1        Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар хууль сахиулах байгууллагуудын уялдаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, соён гэгээрүүлэх зарим чиг үүргийг иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, гэмт хэргийн гаралтыг бууруулна.

1.3.2        Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны зардлыг жил бүр хууль тогтоомжийн дагуу бодитой төлөвлөж, зарцуулалтын үр дүнг сайжруулна.

1.3.3        Аймгийн хэмжээнд албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хариуцлага, сонор сэрэмжийг дээшлүүлж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үүрэг, оролцоог сайжруулж, иргэдийн өмчийн хулгайн болон гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийг эрс бууруулна.

1.3.4        “Архигүй Дундговь” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж архидалтгүй орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн иргэд болон иргэний нийгмийн байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжинэ.

1.3.5        Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хүүхдийг гэмт хэрэг, осол, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд бүх шатны төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг татан оролцуулж, салбар дундын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, үүрэг хариуцлагыг сайжруулна.

1.3.6        Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг мэдээллийн сүлжээнд холбох, алба хаагчдыг унаажуулах, согтуурал хэмжигч багаж, бэлэн бус торгуулийн системийг цагдаагийн үйл ажиллагаанд бүрэн нэвтрүүлэх асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэж, цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг түргэн шуурхай, иргэдэд чирэгдэлгүй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

1.3.7        Мал сүргийг хамгаалах, мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн малчдын бүлэг, нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж малын хулгайн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулна.

1.3.8        Иргэний нийгмийн байгууллагууд болон мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ялтан, хоригдогчдод төрөл бүрийн мэргэжил, чадамжтай болгоход чиглэсэн орчин бүрдүүлэн, сургалт зохион байгуулж тэднийг нийгэмшүүлэх, ажил мэргэжлийн чиг баримжаатай болгох арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлнэ.

1.3.9        Шүүхийн шинжилгээний албанд криминалистикийн болон шүүх эмнэлгийн лабораторийн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр хангахад дэмжлэг үзүүлж, мэргэжлийн шаардлагад нийцүүлэн тоноглосон машинтай болгох асуудлыг судалж, шийдвэрлэнэ.

 

1.4  Батлан хамгаалах 

1.4.1        Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.

1.4.2        Дайчилгааны төлөвлөгөөг тодотгож, баталгаажуулах, даалгаваржуулах, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг зохион байгуулна.

1.4.3        Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

1.4.4        Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль болон команд штабын сургууль, Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

 

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД

 

Эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулан 21 аймгийн дундаас дээш түвшинд хүргэнэ.

 

2.1  Эдийн засаг

2.1.1        Сайнцагаан суманд 6, Эрдэнэдалай суманд 2, бусад сум тус бүр 1 нийт 21 жижиг дунд үйлдвэр байгуулж үйл ажиллагааг жигдрүүлнэ. /Сүү сүүн бүтээгдэхүүн, мах махан бүтээгдэхүүн, барилгын материал, мод модон бүтээгдэхүүн, малын гаралтай түүхий эд боловсруулах гэх мэт/

2.1.2        Шинээр бизнес эрхлэгч татвар төлөгчдийг учирч болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах, татвар төлөх нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх, бизнес эрхлэгч, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэнд сургалт сурталчилгааг үе шаттай явуулна.

2.1.3        Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй  иргэдэд  хөнгөлттэй зээл олгож, нөхөрлөл, хоршоо, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлэн ажилгүйдлийн түвшинг 0.2-оос доошгүй функтээр бууруулна.

2.1.4        Орон нутагт хөрөнгийн зах зээл, бичил санхүүгийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

2.1.5        “Үндэсний үйлдвэрлэл” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж үндэсний хэмжээний үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний сүлжээ салбар байгуулахыг дэмжинэ.

2.1.6        Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалтыг сайжруулж үр ашгийг дээшлүүлэхэд орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын удирдлагын менежмент, үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгоно.

2.1.7        Аймагт ашиглалтгүй байгаа орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламжийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулна.

2.1.8        Аймгийн төвийн газар ашиглалтыг сайжруулж, газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, газрын дуудлага худалдаа, газрын төлбөрөөс орон нутгийн төсөвт орох орлогын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

 

2.2  Төсөв санхүү

2.2.1        Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, тэвчиж болох зардлыг танах, хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх замаар төсвийн өр авлагагүй ажиллана.

2.2.2        Төсвийн зарцуулалтад тавих хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг иргэд, төрийн бус байгууллагуудын оролцоотой гүйцэтгүүлж, шилэн дансны тогтолцоог бүрэн хэрэгжүүлнэ.

2.2.3        Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэлийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн удирдлагыг мэдээлэлжүүлэх системд бүрэн оруулж, баяжуулах түүний ашиглалтыг сайжруулах, бүртгэлээр хяналт тавина.

2.2.4        Орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж, татварын бааз суурийг өргөжүүлж, орлогыг жил бүр нэмэгдүүлнэ.

2.2.5        НӨАТ-ын хууль /шинэчилсэн найруулга/, урамшууллын системийн хүрээнд                        e-barimt.mn сайтыг хэрэглэгчдэд бүрэн ашиглах ажлыг зохион байгуулж,  бизнес эрхлэгчдийг e-barimt.mn бүрэн хамруулна.

дэлгэрэнгүй

МҮХАҮТ-ын Дундговь аймаг дахь салбар танхимын санаачилгаар Дундговь аймгийн Засаг дарга, Сайнцагаан сумын ЗДТГ, ХХҮГ, ХХААГ, Дэлхийн зөн ОНХХ, Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо зэрэг байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр “Дундговьд үйлдвэрлэв” дэлгүүрийн нээлт боллоо. Нээлтэнд аймгийн Засаг дарга О. Бат-Эрдэнэ, Сайнцагаан сумын ИТХ-ын дарга Б. Өлзийбаяр, ХХҮГ-ын дарга Г. Хишигдаваа, ХХААГ-ын дарга Б. Мөнхжаргал болон бусад хүмүүс оролцлоо. Одоогоор  дэлгүүрт 63 үйлдвэрлэгчийн 160 шахам бүтээгдэхүүн тавигдсан байна. 2017 оныг Дундговь аймгийн хэмжээнд  үйлдвэрлэлийг дэмжих жил болгосонтой холбогдуулан  дэлгүүрийг нээхэд аймгийн Засаг даргын нөөцөөс  нэг сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна.  Цаашид дэлгүүрийг өргөжүүлэн  Улаанбаатар хот болон  БНХАУ-ын Эрээн хотод "Дундговьд үйлдвэрлэв"-ийн салбар дэлгүүр нээхээр төлөвлөн холбогдох байгууллага, хүмүүстэй ярилцаж байгаа юм. Тус дэлгүүрийн түрээсийн төлбөрийг ХХҮГазар хариуцан ажиллах болсон байна.

дэлгэрэнгүй

Аймгийн ИТХ-ын ГХУСАЗЗ гишүүдийн хурал боллоо. Зөвлөлийн ажиллах журам болон 2017 оны ажлын төлөвлөгөө хэлэлцэн баталлаа. Энэ үеэр гишүүдээс цаашид хэрэгжүүлэх шаардлагтай маш оновчтой саналууд гарч төлөвлөгөөнд нэмж тусгахаар болсон бөгөөд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн иргэнийг хамгаалах байрыг сэргээж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, иргэд айл өрхийн хөршийн холбоог сайжруулах ажил хийх, сумдад хандсан үйл ажиллагааг үр дүнтэй болгох гэх мэт олон чухал ажлууд төлөвлөгдсөн байна. Мөн зөвлөлийн гишүүд тус бүр сум, байгууллага хариуцан ажиллах хуваарийг саналын дагуу хэлэлцэн баталлаа.

дэлгэрэнгүй

Аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх Аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Хүнсний тухай, Аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухай, Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай хуулиуд болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, норм дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулах, дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хуралдаан болж улмаар Сайнцагаан сумын аж ахуйн нэгжийн удирлагуудтай уулзалт зохион байгууллаа. Уулзалтанд архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг 57 аж ахуй нэгж байгаагаас 37 ААН-ийн удирдлагууд оролцлоо. Уулзалтын үеэр ажлын хэсгээс дээрх холбогдох хууль, тогтоомжийг мөрдөөгүй зөрчил гаргасан болон стандартын шаардлага хангахгүй байгаа зарим худалдаа, үйлчилгээний газрын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авхыг мэдэгдлээ. Ирэх 7 хоногт ажлын хэсэг тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдээр орж стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих юм.

дэлгэрэнгүй

Өнгөрсөн онд  БНХАУ, Япон улс, БНСУ, ОХУ-д зохион байгуулагдсан 8 төрлийн олон улсын хурал, зөвлөгөөн, үзэсгэлэн, семинарт аймгийн удирдлага, төрийн албан хаагчид, бизнесийн төлөөлөл 70 гаруй хүн аймаг орон нутгаа төлөөлөн оролцсон байна. 
Мөн БНХАУ, БНЭУ-ын элчин сайд нар, БНХАУ-ээс Замын Үүдэд суугаа Ерөнхий консул, Тайваний Худалдааны төлөөлөгчийн газрын тэргүүн, БНСУ-ын гуянг хотын төлөөлөгчид, БНСУ дахь Зүүн хойд Азийн нутгийн захиргаадын холбооны төлөөлөгчид, БНХАУ-ын Эрээн хотын удирдлагууд, мөн Монгол улсад суугаа олон улсын байгууллагын төлөөлөгчид зэрэг албаны хүмүүс тус аймагт ирж аймгийн удирдлагатай уулзалт яриа хийсэн байна. 2016 онд Дундговь аймаг нь БНХАУ-ын Шанши мужтай хамтран ажиллах тухай санамж бичгийг байгуулсан байна.

дэлгэрэнгүй

2016 онд иргэдээс аймгийн Засаг дарга болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж нийт 19531 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс 19001 өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн нь 97.6 %-ийн үзүүлэлттэй байна. 137 өргөдөл бүртгэл хяналтанд, шийдвэрлэлтийн шатандаа байна. Аймгийн засаг даргад хандан 142 өргөдлийг бичгээр ирүүлснээс 77.4 хувийн шийдвэрлэлтэй байна. Мөн 97 иргэн биечлэн уулзсан бөгөөд мөнгөн тусламж хүссэн 23 иргэнд Засаг даргын нөөц сангаас эмчилгээ болон сургалтын зардал, хөтөлбөр арга хэмжээнд зориулан 12,763,100 төгрөгийг олгосон байна.

дэлгэрэнгүй
Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 384 мэдээ )

Цахим санал, өргөдлийн систем

www.7059106.mn

Санал хүсэлт илгээх

Санал асуулга

ҮХАА-н газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах