• Төрийн байгууллага

  • --

  • Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Манай байгууллагын вэб хуудсаар зочилж байгаа та бүхэнд Мэргэжлийн хяналтын газрын хамт олны өмнөөс болон хувиасаа чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлье.

Монгол Улсын Их Хурлын 2002 оны 58, Засгийн газрын 162 дугаар тогтоолоор Улсын мэргэжлийн хяналтын газрыг байгуулж, хяналтыг нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлсэн нь  төр засгаас мэргэжлийн хяналтын байгууллагын нийгэмд эзлэх байр суурь, гүйцэтгэж буй үүрэг, ач холбогдлыг үнэлж байгаагийн илэрхийлэл болсон юм.

Өнгөрсөн хугацаанд мэргэжлийн хяналтын газар нь боловсон хүчний болон  материаллаг  баазаар бэхжиж, салбарын мэргэшсэн чадварлаг багийн  бүрэлдэхүүнтэй, орчин үеийн багаж төхөөрөмжөөр тоноглогдсон лоборторийн шинжилгээтэй  хяналтын чиг үүргээ биелүүлж,  Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжийг сахиулан иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэх нөхцөлийг хангах, бизнес эрхлэх таатай орчинг бүрдүүлэх үндсэн чиг үүргээ амжилттай хэрэгжүүлж ирлээ.

 Монгол Улс эрчимтэй хөгжлийн замд гарах сайхан бололцоо нээгдэж байгаа хэдий ч эдгээр асуудлыг дагаад хүн ам, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдалд хор хохирол учруулж болзошгүй нөхцөл байдал үүсч байгаа нь мэргэжлийн хяналтын байгууллагыг шинэ түвшинд ихээхэн хариуцлагатай, мэргэжлийн өндөр мэдрэмжтэй ажиллах шаардлагыг улам нэмэгдүүлж байна.

Бид нийгмийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурлан мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, эрсдэлийн үнэлгээнд тулгуурлан хяналт шалгалтыг хийдэг болсноор төрийн хяналтыг эрсдэлтэй, аюултай цэгт чиглүүлэх боломжийг бий болгосны зэрэгцээ хяналт шалгалтад хяналтын хуудсыг нэвтрүүлж, ААНБ-ыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, тандалт судалгаа хийх, үйл ажиллагаанд нь зөвлөн туслах, сургалт явуулдаг болсон нь   хяналт шалгалтын дүн, шийдвэр гаргах үйл явцыг шалгуулагч этгээдэд ойлгомжтой ил тод болгож чадлаа.

Бид төрийн хяналт шалгалтын бодлогыг Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд тулгуурлан хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлыг хангахад чиглүүлж, аюулгүй байдлын бодлого цогц байх, эрсдлийг бодитой тодорхойлж, бууруулах зарчимд үндэслэн нэгдмэл, харилцан уялдаатай, үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэхээр зорьж ажиллаж байгаа бөгөөд бидний зорьсон зорилго, үйлс бид бүхний сэтгэл зүтгэл, хүчин чармайлтаар хэрэгжинэ гэдэгт итгэлтэй байна.

Газрын дарга    Чулуун  ОЮУНДУЛАМ

 

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт боллоо.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт боллоо.

Хөдөлмөрийн болон Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийг хангах, энэ талаар хийх ажлыг эрчимжүүлэх, сурталчлан таниулах зорилгоор аймгийн хэмжээнд ”Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн” сарын аяныг зарласан.  Энэ аяны хүрээнд Аймгийн МХГазар, Үйлдвэрчний холбоо, ХАБЭА-н салбар хороо, Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран сарын ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу 04 дүгээр сарын 09-10-ний өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсвийн болон хувийн хэвшлийн 20 удирдлагыг хамруулсан ХАБЭА-н анхан шатны сетрификат олгох сургалт, мөн эрчим хүчний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 3 аж ахуйн нэгжийн ИТА, менежер, ажилчдыг хамруулсан ХАБЭА-н ахнан шатны сертификат олгох сургалтыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр тус тус зохион байгууллаа.

Цаашид 20 аж ахуйн нэгж байгууллагыг сонгон зөвлөн туслах, хууль тогтоомж сурталталчлах, хэрэгжүүлэх зорилгоор үзлэг шалгалт зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

Хүнсний үйлдвэр эрхлэгчдэд салбарын сургалт зохион байгууллаа.

Мэргэжлийн хяналтын газраас “Нийтээрээ эрсдэлээс сэргийлье” аяныг Цагаан сар, Шинэ жилийн баяр ёслолын үер 2013 оны 12-р сарын 17 –ноос-2014 оны 01-сарын 05, 2014 оны 01-р сарын 30 ныг хүртэл 2 үе шаттайгаар зохион байгуулан төлөвлөгөө гарган ажиллаж, аяны хугацаанд хяналт шалгалт, сургалт, зөвлөмж мэдээ мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

Аяны хүрээнд хоол хүнсээр дамжих өвчин халдвар, хордлого, ахуйн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүнтэй холбоотой эрсдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан зогсоох зорилгоор 2013 оны 12-р сарын 27 нд дундговь аймгийн хэмжээнд хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дунд салбарын сургалт зохион байгууллаа

Санал асуулга

Дундговь аймагт 2015 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр ямар ажил арга хэмжээг гүйцэтгэхийг дэмжиж байна вэ?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад