• Төрийн байгууллага

  • --

  • Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт боллоо.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт боллоо.

Хөдөлмөрийн болон Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийг хангах, энэ талаар хийх ажлыг эрчимжүүлэх, сурталчлан таниулах зорилгоор аймгийн хэмжээнд ”Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн” сарын аяныг зарласан.  Энэ аяны хүрээнд Аймгийн МХГазар, Үйлдвэрчний холбоо, ХАБЭА-н салбар хороо, Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран сарын ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу 04 дүгээр сарын 09-10-ний өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсвийн болон хувийн хэвшлийн 20 удирдлагыг хамруулсан ХАБЭА-н анхан шатны сетрификат олгох сургалт, мөн эрчим хүчний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 3 аж ахуйн нэгжийн ИТА, менежер, ажилчдыг хамруулсан ХАБЭА-н ахнан шатны сертификат олгох сургалтыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр тус тус зохион байгууллаа.

Цаашид 20 аж ахуйн нэгж байгууллагыг сонгон зөвлөн туслах, хууль тогтоомж сурталталчлах, хэрэгжүүлэх зорилгоор үзлэг шалгалт зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

Хүнсний үйлдвэр эрхлэгчдэд салбарын сургалт зохион байгууллаа.

Мэргэжлийн хяналтын газраас “Нийтээрээ эрсдэлээс сэргийлье” аяныг Цагаан сар, Шинэ жилийн баяр ёслолын үер 2013 оны 12-р сарын 17 –ноос-2014 оны 01-сарын 05, 2014 оны 01-р сарын 30 ныг хүртэл 2 үе шаттайгаар зохион байгуулан төлөвлөгөө гарган ажиллаж, аяны хугацаанд хяналт шалгалт, сургалт, зөвлөмж мэдээ мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

Аяны хүрээнд хоол хүнсээр дамжих өвчин халдвар, хордлого, ахуйн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүнтэй холбоотой эрсдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан зогсоох зорилгоор 2013 оны 12-р сарын 27 нд дундговь аймгийн хэмжээнд хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дунд салбарын сургалт зохион байгууллаа

Санал асуулга

Дундговь аймагт 2015 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр ямар ажил арга хэмжээг гүйцэтгэхийг дэмжиж байна вэ?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад