• Төрийн байгууллага

 • --

 • Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Mэндчилгээ

Та бүгдийн энэ өдрийн амгаланг айлтгая. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд орсоноор өнөөдөр 10 жилийнхээ ойн дээр ирж байна. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага МУ-ын нутаг дэвсгэрт экосистемийн тэнцвэрт байдал алдагдахаас сэргийлэх, хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээ хэрэглэх, бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор МУ-ын 137 хууль, олон улсын 42 гэрээ, конвенц, үндэсний 3600 стандарт, норм, норматив, 753 дүрэм журам, заавар, УИХ, ЗГ, яамдаас гаргасан нийтээр дагаж мөрдөх 264 тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, төрийн захиргааны хяналтыг аймгийн хэмжээнд мэргэжлийн түвшинд хэрэгжүүлж байна. ТХШТ хуульд 2010 онд өөрчлөлт орсоноос хойш Мэргэжлийн хяналтын байгууллага шинэчлэгдсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хийх чиглэл рүү явж буй өнөө үед ажлын арга барилаа өөрчилж 2011 оноос хяналт шалгалтыг төлөвлөхдөө хяналт тавьдаг байгууллагад эрсдлийн үнэлгээ хийж, бага эрсдэлтэй газруудыг хяналтаас тодорхой хугацаагаар чөлөөлж, дунд эрсдэлтэй буюу өндөр эрсдэлтэй газруудыг хяналт шалгалтанд хамруулахаар төлөвлөгөөнд тусган МХЕГ-аас ирүүлсэн хяналтын хуудсаар хяналт шалгалтыг хийж байна. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт орсноор хяналт шалгалтын эрх зүйн орчин, хариуцлага тооцох механизм боловсронгуй болж, зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, дотоодын хяналт шалгалтыг хөгжүүлэх талаар хуульлчилж өгсөн нь тухайн байгууллагын албан тушаалтануудын үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлж өгсөн. Мөн хяналт шалгалтаар далайлгах бус мэргэжлийн зөвөлгөө өгөх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бусад байгууллагын туршлагаас судлах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд мэдээлэх ажлын арга барил, мэдлэгээ дээшлүүлэх тэдэнд зааж сургах нь чухал гэж үзэж шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг давтан гаргахгүйн тулд тухайн зөрчлийг гаргасан хувь хүнд хууль эрх зүйн үүднээс нь ойлгуулж ажиллахыг чухалчилж байна. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье!

Байгууллагын зорилго

Дундговь аймгийн нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжийг сахиулан,  иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх нөхцлийг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ төрийн байгууллагын санхүүгийн  сахилгыг бэхжүүлэхэд манай байгууллагын эрхэм зорилго оршино

БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ

 • Төрийн хяналт шалгалтын тухай болон санхүү, эдийн засгийн салбарын бусад хуулиудад тулгуурлан төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, төсвийн санхүүжилт авдаг байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг засч арилгах, төвлөрсөн болон орон нутгийн төсөв, тусгай зориулалтын сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, Засгийн газрын шугамаар авсан зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалтыг шалгаж үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт тавьж, хууль тогтоомжийг чанд мөрдүүлж, нийгмийн баталгааг хангуулах
 • Нийгмийн даатгалын бүх төрлийн сангийн зарцуулалтад тавих хяналт, тэтгэвэр тэтгэмжийн тогтоолт, олголтын үндэслэлийг сайжруулах
 • Ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах, үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, хурц хордлогын шалтгаан нөхцөлийг судлан тогтоож, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны талаархи хууль тогтоомж, бага дунд болон мэргэжлийн боловсролын стандарт, төрөөс боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны талаар баримтлах бодлого, үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, тэдгээрийг боловсронгуй болгох асуудлаар санал дүгнэлт гаргах
 • Бага дунд болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын түвшинд үнэлгээ, дүгнэлт өгөх
 • Эрүүл мэндийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, эмчлэх оношлох, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээний стандарт, технологийн хэрэгжилт, эмнэлгийн мэргэжилтний эмчлэх, сувилах үйл ажиллагаанд мөрдөх журмын биелэлт, эмч эмнэлгийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээнд болон эмнэлгийн оношлогч рентген ба бусад техник, тоног төхөөрөмжийн чанарт хяналт тавих
 • Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, эм биобэлдмэлтэй холбоотой гарсан төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэр, эм биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл, чанарын баталгаажуулалт, үйлдвэрлэлийн стандарт, технологийн хэрэгжилт, хүн амыг дархлаажуулах, эм биобэлдмэлийн аюулгүй байдал, хадгалалт, тээвэрлэлт, экспорт, импортын байдалд хяналт тавих
 • Хүнсний болон бусад бараа бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, халдвар судлал, орчны болон хүүхдийн эрүүл ахуй, эрүүл мэндийн байгууллагын халдвар хамгааллын дэглэм, халдварт ба халдварт бус өвчний талаархи хууль тогтоомжийг хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 • Байгалийн нөөц баялгийн ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтолттой холбоотой хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих
 • Геологийн судалгаа, ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалт, боловсруулалтын үйл ажиллагааны болон геологи, уул уурхайн үйлдвэрлэл, техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны талаархи хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих
 • Геодези, зураг зүйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон геодези зураг зүйн хэмжлийн багаж, хэрэгслийн баталгаажуулалт, геодези зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон байдал, улсын геодезийн сүлжээний байнгын цэг, тэмдэгтийн хамгаалалт, газрын зураг, атлас зохиож хэвлэх талаар тогтоосон журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 • Инженерийн хийцтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл, тэдгээрийн угсралт, ашиглалт, инженер геологийн судалгааны ажил болон барилгын материал, түүхий эд, эдэлхүүний чанарт хяналт тавих
 • Автозам, замын байгууламжийн зураг төсөл, тэдгээрийн угсралт, их засвар, шинэчлэлт, ашиглалт, түүнчлэн зам барилгын материал, эдэлхүүн, хагас бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэд хяналт тавих
 • Дулаан, цахилгааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлт, хангалт, хэрэглээний үйл ажиллагаанд болон эрчим хүч, зуух, даралтад сав, шугам хоолой, шингэрүүлсэн шатдаг хийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих
 • Харилцаа холбооны салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм журам, норм, стандартын мөрдөлтөд хяналт тавих
 • Авто тээвэр, усан замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
 • Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангахтай холбогдон гарсан хууль тогтоомж, хэмжил зүйн дүрэм, журам, худалдаа үйлчилгээний хүрээнд хэмжил гүйцэтгэх аргачлалын хэрэгжилтэд хяналт тавих
 • Улсын хэмжээнд ашиглагдаж буй өргөх механизмуудыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглахтай холбогдон гарсан хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм журмын мөрдөлтөд хяналт тавих
 • Бараа, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлт, худалдаа үйлчилгээ, хүнсний болон нийтийн хоолны үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аялал жуулчлалын талаархи хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих
 • Мал эмнэлэг, мал аж ахуйн үржил, газар тариалан, ургамал хамгаалал, хорио цээр, таримал ургамлын үр, сортын чанарын чиглэлийн хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ хэлэлцээр, хөтөлбөр, дүрэм журам, стандартын биелэлтэнд хяналт тавих
 • Олон улсын хөл хориот, мал амьтны “А” жагсаалтын өвчин, ургамлын хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгчин амьтан, хог ургамлыг улсын хилээр нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх, бараа бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавих
 • Лабораторийн сорьцын шинжилгээний үндсэн дээр эрүүл ахуй, халдвар судлал, эм биобэлдмэл, таримал ургамлын үр хорио цээрийн хяналтаар илрүүлсэн зөрчлийг баталгаажуулах, байгаль, нийгэм, орчноос хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болохуйц хими, физик, биологийн хүчин зүйлүүдийг илрүүлэн тодорхойлох зэрэг үндсэн чиглэлүүдийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг.

Санал асуулга

Дундговь аймагт 2015 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр ямар ажил арга хэмжээг гүйцэтгэхийг дэмжиж байна вэ?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад